کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8234812 مزایده فروش محصول انگور و گلابی باغ ناسیونال استان خراسان رضوی 1403/04/30 1403/04/20
8186407 مزایده فروش محصول گلابی باغ ناسیونال استان خراسان رضوی 1403/04/16 1403/04/20
8155740 مزایده تعدادی از قطعات شامل: زمین ها با کاربری تجاری - صنایع- درمانی - تاریخی و فرهنگی- دولتی/اداری- تاسیسات شهری- مختلط - مسکونی - یک باب منزل مسکونی و آپارتمان ها استان خراسان رضوی 1403/04/09 رجوع به آگهی
8133424 مزایده فروش تعدادی از قطعات کاربری تجاری- درمانی - صنعتی- تاریخی و فرهنگی- دولتی- اداری- آموزشی- تاسیسات شهری- مختلط- مسکونی استان خراسان رضوی 1403/04/02 1403/05/06
8107037 مزایده واگذاری تعدادی از قطعات در سطح شهر با کاربری تجاری / تاریخی و فرهنگی /آموزشی / دولتی - اداری / درمانی / مسکونی/ آپارتمان استان خراسان رضوی 1403/03/26 1403/03/30
8076909 مزایده فروش محصول سردرختی میوه های هسته دار باغ استان خراسان رضوی 1403/03/20 رجوع به آگهی
8071051 مزایده واگذاری تعدادی از قطعات زمین با کاربری های تجاری - آموزشی - اداری - درمانی - ورزشی - مسکونی - آپارتمان استان خراسان رضوی 1403/03/19 رجوع به آگهی
8050650 مزایده تعدادی از قطعات با کاربری های تجاری - آموزشی - ورزشی - اداری - مسکونی - درمانی - آپارتمان استان خراسان رضوی 1403/03/12 رجوع به آگهی
8041285 مزایده فروش محصول سر درختی میوه های هسته دار باغ استان خراسان رضوی 1403/03/09 رجوع به آگهی
8030162 مزایده فروش محصول سردرختی میوه های هسته دار (آلبالو - گیلاس) استان خراسان رضوی 1403/03/07 رجوع به آگهی
8018611 مزایده واگذاری تعدادی از قطعات با کاربری های تجاری - تجارت محله - آموزشی - ورزشی - آپارتمان - مسکونی استان خراسان رضوی 1403/03/05 رجوع به آگهی
7984147 مزایده واگذاری تعدادی از قطعات در سطح شهر استان خراسان رضوی 1403/02/29 رجوع به آگهی
7970507 مزایده فروش محصول سردرختی میوه های هسته دار (آلبالو - گیلاس) استان خراسان رضوی 1403/02/25 رجوع به آگهی
7956150 مزایده واگذاری تعدادی از قطعات با کاربری های تجاری - آموزشی - اداری - یک باب منزل مسکونی - مسکونی استان خراسان رضوی 1403/02/22 رجوع به آگهی
7920774 مزایده واگذاری 15 تعداد از قطعات با کاربری های تجاری - آموزشی - مسکونی - اداری استان خراسان رضوی 1403/02/16 رجوع به آگهی
7892131 مزایده فروش تعدادی از قطعات کاربری تجاری - آموزشی -مسکونی استان خراسان رضوی 1403/02/08 1403/02/12
7766190 مزایده تعدادی از قطعات با کاربری های تجاری - دولتی اداری - مختلط مسکونی تجاری - درمانی - آموزشی - فرهنگی - ورزشی - مسکونی - آپارتمان - صنعتی استان خراسان رضوی 1402/12/19 رجوع به آگهی
7738970 مزایده واگذاری تعدادی از قطعات با کاربری های تجاری - مسکونی - دولتی اداری - مختلط مسکونی تجاری - درمانی - آموزشی - تاریخی فرهنگی - ورزشی - آپارتمان - صنعتی در زون صنایع سبک و ... استان خراسان رضوی 1402/12/12 رجوع به آگهی
7706587 مزایده 46 عنوان شامل: تجاری - دولتی ادری - مختلف مسکونی تجاری - درمانی - آموزشی - مسکونی - صنعتی در زون صنایع سبک استان خراسان رضوی 1402/12/05 رجوع به آگهی
7674198 مزایده واگذاری تعدادی از قطعات با کاربری تجاری - دولتی اداری - تجارت محله - درمانی - اداری - آموزشی - تاریخی و فرهنگی - ورزشی - مسکونی - آپارتمان مسکونی استان خراسان رضوی 1402/11/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9