کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8218251 مزایده واگذاری زمین صنعتی استان تهران 1403/04/23 1403/04/30
8216839 مزایده فروش 9 قطعه زمین صنعتی در شهرک صنعتی قرچک فاز 2 ، نوع کاربرها : شیمیایی ، فلزی/برق و الکترونیک ، غذایی دارویی و بهداشتی، نساجی ، سلولزی استان تهران 1403/04/23 1403/04/30
8216618 مزایده واگذاری زمین صنعتی با کاربری کانی غیر فلزی استان تهران 1403/04/23 1403/04/30
8211047 مزایده واگذاری تعداد 1 قطعه زمین صنعتی مساحت قطعه 856.98 مترمربع استان تهران 1403/04/20 1403/04/30
8208968 مزایده واگذاری زمین صنعتی استان تهران 1403/04/20 1403/04/30
8208416 مزایده فروش 9 قطعه زمین صنعتی استان تهران 1403/04/20 1403/04/30
8207146 مزایده واگذاری زمین صنعتی استان تهران 1403/04/20 1403/04/30
8183262 مزایده واگذاری زمین صنعتی استان تهران 1403/04/14 1403/04/21
8183114 مزایده واگذاری 10 قطعه زمین صنعتی استان تهران 1403/04/14 1403/04/21
8182915 مزایده واگذاری تعداد 2 واحد کارگاهی استان تهران 1403/04/14 1403/04/21
8182914 مزایده واگذاری تعداد 4 واحد کارگاهی استان تهران 1403/04/14 1403/04/21
8173996 مزایده واگذاری تعداد 2 قطعه زمین کارگاهی استان تهران 1403/04/12 1403/04/21
8172644 مزایده تعداد 10 قطعه زمین صنعتی استان تهران 1403/04/12 1403/04/21
8172631 مزایده واگذاری تعداد 3 قطعه زمین کارگاهی استان تهران 1403/04/12 1403/04/21
8172542 مزایده واگذاری تعداد 4 واحد کارگاهی استان تهران 1403/04/12 1403/04/21
8172455 مزایده واگذاری تعداد 2 واحد کارگاهی مساحت عرصه 216 مترمربع - مساحت اعیان 288 مترمربع استان تهران 1403/04/12 1403/04/21
8172054 مزایده واگذاری زمین کارگاهی استان تهران 1403/04/12 1403/04/21
8171871 مزایده واگذاری واحدهای کارگاهی استان تهران 1403/04/12 1403/04/21
8171759 مزایده واگذاری زمین صنعتی استان تهران 1403/04/12 1403/04/21
8171673 مزایده واگذاری زمین کارگاهی در شهرک صنعتی : زمین مساحت عرصه مال : 912 استان تهران 1403/04/12 1403/04/21
صفحه 1 از 32