کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8242835 مزایده واگذاری فضاهای مازاد مراکز (سالن ) استان مازندران 1403/04/31 1403/05/07
8242834 مزایده واگذاری فضاهای مازاد مراکز (کارگاه ) استان مازندران 1403/04/31 1403/05/07
8241949 مزایده واگذاری فضاهای مازاد مراکز آمل -گلوگاه - تنکابن- بند پی و 22 بهمن استان مازندران 1403/04/31 1403/05/07
8241610 مزایده واگذاری فضاهای مازاد مراکز آمل -گلوگاه - تنکابن- بند پی و 22 بهمن استان مازندران 1403/04/31 1403/05/07
8241609 مزایده واگذاری فضاهای مازاد مراکز آمل -گلوگاه - تنکابن- بند پی و 22 بهمن استان مازندران 1403/04/31 1403/05/07
8241607 مزایده واگذاری فضاهای مازاد مراکز استان مازندران 1403/04/31 1403/05/07
8241600 مزایده واگذاری فضاهای مازاد مراکز آمل -گلوگاه - تنکابن- بند پی و 22 بهمن استان مازندران 1403/04/31 1403/05/07
8241598 مزایده واگذاری فضاهای مازاد مراکز استان مازندران 1403/04/31 1403/05/07
8241596 مزایده واگذاری فضاهای مازاد مراکز آمل -گلوگاه - تنکابن- بند پی و 22 بهمن استان مازندران 1403/04/31 1403/05/07
8241595 مزایده واگذاری فضاهای مازاد مراکز استان مازندران 1403/04/31 1403/05/07
8241592 مزایده واگذاری فضاهای مازاد مراکز آمل -گلوگاه - تنکابن- بند پی و 22 بهمن استان مازندران 1403/04/31 1403/05/07
8241576 مزایده واگذاری فضاهای مازاد مراکز آمل -گلوگاه - تنکابن- بند پی و 22 بهمن استان مازندران 1403/04/31 1403/05/07
8189604 مزایده یک قطعه زمین با یک واحد سوله استان مازندران 1403/04/16 1403/04/24
8185326 مزایده فروش املاک و مستغلات استان مازندران 1403/04/16 1403/04/24
8133309 مزایده اجاره محوطه باز کوره رنگ بند پی استان مازندران 1403/04/02 1403/04/06
8132920 مزایده اجاره : سوئیت مسکونی بندپی بابل -- به مساحت 72 متر مربع استان مازندران 1403/04/02 1403/04/06
8132918 مزایده فضاهای مازاد مرکز بندپی استان مازندران 1403/04/02 1403/04/06
8128491 مزایده فضاهای مازاد مرکز بندپی استان مازندران 1403/04/02 1403/04/06
8128487 مزایده فضاهای مازاد مرکز بندپی استان مازندران 1403/04/02 1403/04/06
8128482 مزایده فضاهای مازاد مرکز بندپی-بوفه مرکز بند پی استان مازندران 1403/04/02 1403/04/06
صفحه 1 از 11