کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8192507 مزایده واگذاری اجاره فضای بلا استفاده شامل 6 مورد : واگذاری اجاره کارگاه آموزشی قبلی plc - واگذاری اجاره کارگاه آموزشی قبلی صنایع دستی- واگذاری اجاره کارگاه آموزشی قبلی طراحی و دوخت و ... استان اصفهان 1403/04/17 1403/04/28
8191477 مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی استان اصفهان 1403/04/17 1403/04/28
8191432 مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی درمرکز تیران کرون- و اجاره مراکز مورچه خورت - اشترجان و بافران استان اصفهان 1403/04/17 1403/04/28
8191431 مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی درمرکز تیران کرون- و اجاره مراکز مورچه خورت - اشترجان و بافران استان اصفهان 1403/04/17 1403/04/28
8191430 مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی درمرکز تیران کرون- و اجاره مراکز مورچه خورت - اشترجان و بافران استان اصفهان 1403/04/17 1403/04/28
8191429 مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی درمرکز تیران کرون- و اجاره مراکز مورچه خورت - اشترجان و بافران استان اصفهان 1403/04/17 1403/04/28
8191427 مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی درمرکز تیران کرون- و اجاره مراکز مورچه خورت - اشترجان و بافران استان اصفهان 1403/04/17 1403/04/28
8185330 مزایده 6 عنوان مزایده شامل :واگذاری اجاره کارگاه آموزشی- واگذاری اجاره مرکز استان اصفهان 1403/04/16 1403/04/28
8073118 مزایده اجاره فضای بلا استفاده استان اصفهان 1403/03/19 1403/03/26
8063575 مزایده واگذاری اجاره فضای بلا استفاده شامل 5 مورد سوله - کارگاه های آموزشی استان اصفهان 1403/03/16 1403/03/26
8061641 مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی اجاره : واگذاری کارگاه آموزشی سوله استان اصفهان 1403/03/16 1403/03/26
8061637 مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی اجاره : واگذاری کارگاه آموزشی سوله استان اصفهان 1403/03/16 1403/03/26
8061634 مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی در مراکز فولادشهر - زینبیه - خواهران مبارکه استان اصفهان 1403/03/16 1403/03/26
8061633 مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی در مراکز فولادشهر - زینبیه - خواهران مبارکه استان اصفهان 1403/03/16 1403/03/26
8061630 مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی در مراکز فولادشهر - زینبیه - خواهران مبارکه استان اصفهان 1403/03/16 1403/03/26
7898039 مزایده واگذاری گلخانه آموزشی به مساحت حدود 400 متر مربع- واگذاری اجاره کارگاه های آموزشی استان اصفهان 1403/02/09 1403/02/17
7894258 مزایده واگذاری اجاره فضای بلا استفاده شامل دو مورد گلخانه آموزشی- اجاره کارگاه های آموزشی استان اصفهان 1403/02/08 1403/02/17
7893321 مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی استان اصفهان 1403/02/08 رجوع به آگهی
7877118 مزایده اجاره فضاهای بلااستفاده - کارگاه های آموزشی استان اصفهان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7871910 مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی استان اصفهان 1403/02/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15