کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8229379 مزایده پلاک شماره132 واقع در فریدونشهر - منطقه کارگاهی نیمه مزاحم به مساحت 200 مترمربع با کاربری کارگاهی-زمین صنعتی استان اصفهان 1403/04/27 1403/04/31
8050977 مزایده پلاک شماره132 واقع در فریدونشهر - منطقه کارگاهی نیمه مزاحم به مساحت 200 مترمربع با کاربری کارگاهی استان اصفهان 1403/03/12 1403/03/13
8001848 مزایده پلاک شماره 254 واقع در فریدونشهر – ضلع غربی تربیت بدنی به مساحت 295/8 مترمربع با کاربری مسکونی -زمین مسکونی استان اصفهان 1403/02/30 1403/03/03
7893293 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان اصفهان 1403/02/08 رجوع به آگهی
7518148 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی به مساحت 207/08 مترمربع استان اصفهان 1402/10/18 رجوع به آگهی
7518117 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان اصفهان 1402/10/18 رجوع به آگهی
7518101 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان اصفهان 1402/10/18 رجوع به آگهی
7518092 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان اصفهان 1402/10/18 رجوع به آگهی
7425948 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان اصفهان 1402/09/20 رجوع به آگهی
7422731 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان اصفهان 1402/09/20 رجوع به آگهی
7292064 مزایده زمین به مساحت 144 متر مربع با کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/08/21 رجوع به آگهی
7291709 مزایده زمین کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/08/21 رجوع به آگهی
7291678 مزایده زمین کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/08/21 رجوع به آگهی
7291673 مزایده زمین کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/08/21 رجوع به آگهی
7151936 مزایده مساحت 174متر مربع با کاربری مسکونی - زمین / نوع کاربری : مسکونی استان اصفهان 1402/07/12 رجوع به آگهی
7028721 مزایده زمین کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/06/19 رجوع به آگهی
6929581 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان اصفهان 1402/05/29 رجوع به آگهی
6929569 مزایده زمین مسکونی مساحت 264 مترمربع استان اصفهان 1402/05/29 رجوع به آگهی
6454915 مزایده اجاره واحد های تجاری استان اصفهان 1402/01/28 رجوع به آگهی
6398938 مزایده اجاره واحد های تجاری استان اصفهان 1401/12/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8