کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8241955 مزایده فروش یک قطعه از زمین های تفکیکی خود با کاربری مسکونی استان فارس 1403/04/31 رجوع به آگهی
8223385 مزایده فروش یک قطعه از زمین های تفکیکی خود با کاربری مسکونی استان فارس 1403/04/24 رجوع به آگهی
8136168 مزایده فروش یک قطعه از زمینهای تفکیکی خود با کاربری مسکونی استان فارس 1403/04/03 رجوع به آگهی
8109461 مزایده فروش یک قطعه از زمین های تفکیکی خود با کاربری مسکونی استان فارس 1403/03/27 رجوع به آگهی
7981272 مزایده فروش 7 قطعه از زمین های تفکیکی خود با کاربری مسکونی استان فارس 1403/02/27 رجوع به آگهی
7950404 مزایده فروش 7 قطعه از زمین های تفکیکی خود با کاربری مسکونی استان فارس 1403/02/20 رجوع به آگهی
7838366 مزایده فروش 8 قطعه از زمین های تفکیکی خود با کاربری مسکونی استان فارس 1403/01/27 رجوع به آگهی
7819672 مزایده فروش 8 قطعه از زمین های تفکیکی خود با کاربری مسکونی استان فارس 1403/01/20 رجوع به آگهی
7735143 مزایده فروش 8 قطعه از زمینهای تفکیکی خود با کاربری مسکونی استان فارس 1402/12/10 رجوع به آگهی
7702078 مزایده فروش 8 قطعه از زمینهای تفکیکی خود با کاربری مسکونی استان فارس 1402/12/03 رجوع به آگهی
7593651 مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی به وزن تقریبی 5000 کیلوکرم و یک دستگاه مخزن سیمان و یک دستگاه تانکر اب 2000 لیتری چرخدار مستعمل استان فارس 1402/11/08 رجوع به آگهی
7593649 مزایده فروش 2 قطعه از زمین های تفکیکی خود با کاربری مسکونی استان فارس 1402/11/08 رجوع به آگهی
7569304 مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی به وزن تقریبی 5000 کیلوکرم و یک دستگاه مخزن سیمان مستعمل به وزن تقریبی 7000 کیلوگرم و یک دستگاه تانکر آب 2000 لیتری چرخدار مستعمل استان فارس 1402/11/01 رجوع به آگهی
7568620 مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی به وزن تقریبی 5000 کیلوکرم و یک دستگاه مخزن سیمان مستعمل به وزن تقریبی 7000 کیلوگرم و یک دستگاه تانکر آب 2000 لیتری چرخدار مستعمل استان فارس 1402/11/01 رجوع به آگهی
7568423 مزایده فروش 2 قطعه از زمین های تفکیکی با کاربری مسکونی استان فارس 1402/11/01 رجوع به آگهی
7452670 مزایده فروش 2 قطعه از زمین های تفکیکی با کاربری مسکونی استان فارس 1402/09/29 رجوع به آگهی
7433171 مزایده فروش 2 قطعه از زمین های تفکیکی با کاربری مسکونی استان فارس 1402/09/22 رجوع به آگهی
7402277 مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی به وزن تقریبی 5000 کیلوگرم و یک دستگاه مخزن سیمان مستعمل به وزن تقریبی 7000 کیلوگرم و یک دستگاه کمپرسور 2000 لیتری چرخدار مستعمل استان فارس 1402/09/13 رجوع به آگهی
7381234 مزایده آهن آلات ضایعاتی به وزن تقریبی 5000 کیلوگرم و یک دستگاه مخزن سیمان مستعمل به وزن تقریبی 7000 کیلوگرم و یک دستگاه کمپرسور 2000 لیتری چرخدار مستعمل استان فارس 1402/09/07 رجوع به آگهی
7200528 مزایده فروش 5 قطعه از زمین های تفکیکی خود با کاربری مسکونی استان فارس 1402/07/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4