مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره ماهیانه تفکیک زباله 1401/02/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری منافع سالن ورزشی 1401/02/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ماهیانه تفکیک زباله از مبدا 1401/01/15 1401/01/11
مزایده اجاره ماهیانه تفکیک زباله از مبداء 1400/12/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری منافع ۱۲ واحد تجاری_اداری 1400/12/01 1400/11/30
مزایده واگذاری منافع زمین چمن مصنوعی پارک 1400/12/01 1400/11/28
مزایده فروش 3 واحد مسکونی 1400/11/27 1400/11/25
مزایده واگذاری منافع ۱۲ واحد تجاری_اداری 1400/11/27 1400/11/30
مزایده واگذاری منافع زمین چمن مصنوعی پارک 1400/11/26 1400/11/28
مزایده واگذاری منافع یک واحد تجاری به صورت اجاره 1400/11/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری منافع یک واحد تجاری به صورت اجاره 1400/11/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری منافع یک واحد تجاری به صورت اجاره 1400/11/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری منافع یک واحد تجاری به صورت اجاره 1400/11/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری منافع یک واحد تجاری به صورت اجاره 1400/11/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری منافع یک واحد تجاری به صورت اجاره 1400/11/22 1400/12/12
مزایده واگذاری منافع یک واحد تجاری به صورت اجاره 1400/11/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری منافع یک واحد تجاری به صورت اجاره 1400/11/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری منافع یک واحد تجاری به صورت اجاره 1400/11/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری منافع یک واحدتجاری به صورت اجاره 1400/11/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری منافع یک واحد تجاری به صورت اجاره 1400/11/22 1400/12/12
صفحه 1 از 15