مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ عرصه و اعیان انبار به مساحت کل 13493.8 مترمربع (1800 متر اعیانی سوله و 80 متر مربع ساختم... 1398/03/12 1398/03/19
فروش ششدانگ عرصه و اعیان انبار به مساحت کل 13493.8 مترمربع (1800 متر اعیانی سوله و 80 متر مربع ساختم... 1398/03/11 1398/03/19
فروش حدود 89 تن مواد حاصل از بوجاری گندم 1394/11/06 1394/11/10
فروش حدود 89 تن مواد حاصل از بوجاری 1394/11/05 1394/11/10
فروش حدود 89 تن مواد حاصل از بوجاری گندم 1394/10/17 1394/10/21
فروش حدود 89 تن مواد حاصل از بوجاری گندم 1394/10/16 1394/10/21
فروش حدود 240 تن مواد حاصل از بوجاری 1393/11/01 1393/11/07
فروش حدود 240 تن مواد حاصل از بوجاری 1393/10/30 1393/11/07
فروش حدود 71 تن مواد حاصل از بوجاری 1392/10/17 1392/10/18
فروش حدود 71 تن مواد حاصل از بوجاری 1392/10/15 1392/10/18
صفحه 1 از 2