کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8131649 مزایده اجاره محل راه اندازی کافه فست فود سیار استان فارس 1403/04/02 1403/04/02
8106587 مزایده تجدید مزایده اجاره محل راه اندازی کافه فست فود سیار در خیابان پانزده خرداد استان فارس 1403/03/26 1403/04/02
8106507 مزایده اجاره محل راه اندازی کافه فست فود سیار استان فارس 1403/03/26 1403/04/02
8041966 مزایده اجاره واحدهای تجاری پایانه مسافربری ولایت به مدت یکسال استان فارس 1403/03/09 1403/03/10
8041952 مزایده اجاره محل راه اندازی کافه فست فود سیار استان فارس 1403/03/09 1403/03/10
8015135 مزایده اجاره واحدهای تجاری پایانه مسافربری -انبار توشه استان فارس 1403/03/03 1403/03/10
8015126 مزایده اجاره محل راه اندازی کافه فست فود سیار استان فارس 1403/03/03 1403/03/10
8014603 مزایده تجدید مزایده اجاره محل راه اندازی کافه فست فود سیار در خیابان پانزده خرداد استان فارس 1403/03/03 1403/03/10
8014559 مزایده تجدید مزایده اجاره غرفه شماره هفت ترمینال استان فارس 1403/03/03 1403/03/10
8014535 مزایده تجدید مزایده اجاره غرفه شماره پنج ترمینال مسافربری ولایت استان فارس 1403/03/03 1403/03/09
8014533 مزایده تجدید مزایده اجاره انبار توشه شماره دو ترمینال مسافربری ولایت استان فارس 1403/03/03 1403/03/10
8014531 مزایده تجدید مزایده اجاره انبار توشه شماره یک ترمینال مسافربری ولایت استان فارس 1403/03/03 1403/03/10
7975767 مزایده تجدید مزایده اجاره انبار توشه شماره یک ترمینال مسافربری ولایت استان فارس 1403/02/26 1403/03/02
7974935 مزایده تجدید مزایده اجاره غرفه شماره پنج پایانه مسافربری ولایت استان فارس 1403/02/26 1403/03/02
7974934 مزایده تجدید مزایده اجاره غرفه شماره هفت ترمینال مسافربری ولایت استان فارس 1403/02/26 1403/03/02
7974916 مزایده تجدید مزایده اجاره انبار توشه شماره دو ترمینال مسافربری ولایت استان فارس 1403/02/26 1403/03/02
7886474 مزایده اجاره غرفه میوه فروشی استان فارس 1403/02/05 1403/02/06
7886308 مزایده اجاره واحدهای تجاری پایانه مسافربری به مدت یک سال استان فارس 1403/02/05 1403/02/06
7886292 مزایده واگذاری اجاره قسمتی از محوطه پارک جهت استقرار مجموعه بازی کودکان استان فارس 1403/02/05 1403/02/06
7858915 مزایده اجاره غرفه میوه فروشی استان فارس 1403/01/29 1403/02/06
صفحه 1 از 19