کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8089392 مزایده فروش املاک کاربری باغ مسکن- باغشهری- ویلایی مسکونی - تجهیزات شهری استان فارس 1403/03/22 1403/03/26
8086973 مزایده فروش تعدادی از املاک متعلق به شرکت عمران شهر جدید صدرا خردادماه 1403 : زمین کاربری مال : باغ مساحت عرصه مال : 1040 استان فارس 1403/03/22 1403/03/26
8086933 مزایده فروش تعدادی از املاک متعلق به شرکت عمران شهر جدید صدرا خردادماه 1403:باغ1040 متر استان فارس 1403/03/22 1403/03/26
8086932 مزایده فروش زمین باغ استان فارس 1403/03/22 1403/03/26
8086931 مزایده فروش تعدادی از املاک : زمین کاربری مال : باغ مساحت عرصه مال : 1040 استان فارس 1403/03/22 1403/03/26
8086930 مزایده فروش باغ استان فارس 1403/03/22 1403/03/26
8086929 مزایده فروش تعدادی از املاک متعلق به شرکت عمران شهر جدید صدرا خردادماه 1403: زمین مسکونی استان فارس 1403/03/22 1403/03/26
8086927 مزایده فروش تعدادی از املاک متعلق به شرکت عمران شهر جدید صدرا خردادماه 1403 : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 547.08 استان فارس 1403/03/22 1403/03/26
8086926 مزایده زمین مسکونی استان فارس 1403/03/22 1403/03/26
8086925 مزایده فروش زمین مسکونی استان فارس 1403/03/22 1403/03/26
8086923 مزایده فروش تعدادی از املاک متعلق به شرکت عمران شهر جدید صدرا خردادماه 1403:زمین پمپ بنزین استان فارس 1403/03/22 1403/03/26
8085794 مزایده فروش (سه واحد با مالکیت ،وقفی هفت قطعه زمین با مالکیت ملکی) شامل: - چهار ردیف هر کدام با کاربری باغ مسکن به مساحت 1040 مترمربع - باغشهری به مساحت 2.76 هکتاری - ویلایی مسکونی به مساحت 339.1 مترم... استان فارس 1403/03/21 1403/03/26
7854428 مزایده فروش 7 قطعه زمین با کاربری باغ مسکن -آپارتمانی استان فارس 1403/01/28 1403/02/06
7854064 مزایده قطعات زمین / نوع کاربری : مسکونی و باغ استان فارس 1403/01/28 رجوع به آگهی
7771704 مزایده فروش 20 ردیف (یک واحد با مالکیت وقفی، سه قطعه زمین با مالکیت وقفی و شانزده قطعه زمین با مالکیت ملکی) - واحد تجاری به مساحت 41.12 مترمربع - ویلایی مسکونی به مساحت 200 مترمربع - ویلایی مسکونی به... استان فارس 1402/12/21 1402/12/12
7763368 مزایده فروش 20 ردیف (یک واحد با مالکیت وقفی، سه قطعه زمین با مالکیت وقفی و شانزده قطعه زمین با مالکیت ملکی) شامل: - واحد تجاری به مساحت 41.12 مترمربع - ویلایی مسکونی به مساحت 200 مترمربع - ویلایی مسک... استان فارس 1402/12/19 1402/12/12
7738335 مزایده فروش املاک - واحد تجاری- ویلایی مسکونی - باغ استان تهران 1402/12/12 1402/12/12
7734008 مزایده زمین با کاربری : مسکونی - زمین با کاربری : باغ - واحد تجاری با کاربری : تجاری استان فارس 1402/12/10 رجوع به آگهی
7732954 مزایده فروش 20 ردیف (یک واحد با مالکیت وقفی، سه قطعه زمین با مالکیت وقفی و شانزده قطعه زمین با مالکیت ملکی) شامل: - واحد تجاری به مساحت 41.12 مترمربع - ویلایی مسکونی به مساحت 200 مترمربع - ویلایی مسکو... استان فارس 1402/12/09 1402/12/12
7658446 مزایده فروش تعدادی از املاک استان فارس 1402/11/23 1402/11/26
صفحه 1 از 8