کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8106682 مزایده عمومی معادن تحت تملک صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی - واگذاری پروانه بهره برداری معدن سنگ لاشه نفت سفید به کد کاداستر 195187 استان تهران 1403/03/26 1403/04/07
8104899 مزایده عمومی معادن تحت تملک صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی - واگذاری پروانه بهره برداری معدن سنگ لاشه گلگیر مسجد سلیمان به کد کاداستر 213287 استان تهران 1403/03/26 1403/04/07
8104898 مزایده عمومی معادن تحت تملک صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی - واگذاری پروانه بهره برداری معدن سنگ لاشه و مالون دکان به شماره 20139/105 مورخ 1389/06/02 صادره از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت ا... استان تهران 1403/03/26 1403/04/07
8104880 مزایده عمومی معادن تحت تملک صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی - واگذاری پروانه بهره برداری معدن سنگ لاشه ویس احمد به کد کاداستر 206536 استان تهران 1403/03/26 1403/04/07
8104878 مزایده عمومی معادن تحت تملک صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی - واگذاری پروانه بهره برداری معدن مارن رسی کاکان به کد کاداستر 184693 استان تهران 1403/03/26 1403/04/07
8104851 مزایده عمومی معادن تحت تملک صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی استان تهران 1403/03/26 1403/04/07
8104836 مزایده عمومی معادن تحت تملک صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی - واگذاری پروانه بهره برداری معدن سنگ لاشه چاله گندمی به کد کاداستر 178388 استان تهران 1403/03/26 1403/04/07
8104830 مزایده عمومی معادن تحت تملک صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی استان تهران 1403/03/26 1403/04/07
8104828 مزایده عمومی معادن تحت تملک صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی - واگذاری پروانه بهره برداری معدن مرمریت دولومیتی گوهره تالاندشت به کد کاداستر 173407 استان تهران 1403/03/26 1403/04/07
8104010 مزایده واگذاری پروانه بهره برداری تعدادی از معادن تحت تملک استان کهگیلویه و بویراحمد، استان کردستان، استان خوزستان ... 1403/03/26 1403/04/07
7985360 مزایده معادن تحت تملک صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی - واگذاری پروانه بهره برداری معدن سنگ لاشه اینچکه سقز به کد کاداستر 168079 استان تهران 1403/02/29 1403/03/09
7985355 مزایده معادن تحت تملک صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی - واگذاری پروانه بهره برداری معدن سنگ لاشه ویس احمد به کد کاداستر 206536 استان تهران 1403/02/29 1403/03/09
7985352 مزایده معادن تحت تملک صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی - واگذاری پروانه بهره برداری معدن سنگ لاشه گلگیر مسجد سلیمان به کد کاداستر 213287 استان تهران 1403/02/29 1403/03/09
7985350 مزایده معادن تحت تملک صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی - واگذاری پروانه بهره برداری معدن سنگ لاشه و مالون دکان به شماره 20139/105 مورخ 1389/06/02 صادره از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آ... استان تهران 1403/02/29 1403/03/09
7985349 مزایده معادن تحت تملک صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی - واگذاری پروانه بهره برداری معدن سنگ لاشه چاله گندمی به کد کاداستر 178388 استان تهران 1403/02/29 1403/03/09
7985341 مزایده معادن تحت تملک صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی - واگذاری پروانه بهره برداری معدن مارن رسی کاکان به کد کاداستر 184693 استان تهران 1403/02/29 1403/03/09
7985301 مزایده معادن تحت تملک صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی - واگذاری پروانه بهره برداری معدن سنگ لاشه نفت سفید استان تهران 1403/02/29 1403/03/09
7985286 مزایده معادن تحت تملک صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی - اگذاری پروانه بهره برداری معدن مرمریت دولومیتی گوهره تالاندشت به کد کاداستر 173407 استان تهران 1403/02/29 1403/03/09
7984616 مزایده معادن استان کهگیلویه و بویراحمد، استان کردستان، استان خوزستان ... 1403/02/29 1403/03/09
7984523 مزایده معادن تحت تملک صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی - واگذاری پروانه بهره برداری معدن مرمریت کرم کمانه به کد کاداستر 232115 استان تهران 1403/02/29 1403/03/09
صفحه 1 از 5