کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8138965 مزایده فروش مصالح دپو شده بصورت مخلوط شن و ماسه خاک دار و نخاله موجود در تصفیه خانه فاضلاب شهر - فروش مصالح دپو شده بصورت مخلوط شن و ماسه خاک دار و نخاله موجود در تصفیه خانه فاضلاب شهر استان مازندران 1403/04/03 1403/04/21
7958670 مزایده فروش لجن تولیدی تصفیه خانه فاضلاب ساری با کاربری لجن به عنوان کود کشاورزی استان مازندران 1403/02/23 1403/03/01
7853668 مزایده فروش لجن (توده بیولوژیکی) تولیدی تصفیه خانه فاضلاب استان مازندران 1403/01/28 1403/02/08
7839996 مزایده فروش لجن تولیدی تصفیه خانه فاضلاب استان مازندران 1403/01/27 1403/02/08
7833635 مزایده فروش لجن تولیدی تصفیه خانه فاضلاب کاربری لجنبه عنوان کود کشاورزی استان مازندران 1403/01/26 رجوع به آگهی
7820508 مزایده واگذاری اموال اسقاطی موجود در سالن های مرغداری استان مازندران 1403/01/20 رجوع به آگهی
7789346 مزایده اموال اسقاطی موجود در سالن های مرغداری استان مازندران 1402/12/27 رجوع به آگهی
7787993 مزایده اموال اسقاطی موجود در سالن های مرغداری استان مازندران 1402/12/27 رجوع به آگهی
7767852 مزایده فروش الکتروموتور و پمپ های شناور استان مازندران 1402/12/20 رجوع به آگهی
7705381 مزایده اموال منقول اسقاطی سالن های مرغداری استان مازندران 1402/12/05 رجوع به آگهی
6914631 مزایده فروش 11 قطعه زمین فاقد سند استان مازندران 1402/05/25 1402/06/09
6908640 مزایده فروش 11 قطعه زمین فاقد سند استان مازندران 1402/05/24 1402/06/09
6907744 مزایده واگذاری زمین / نوع کاربری : تاسیسات و تجهیزات شهری / مساحت عرصه : 245 مترمربع استان مازندران 1402/05/23 رجوع به آگهی
6907731 مزایده زمین کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری مساحت عرصه 212.64 استان مازندران 1402/05/23 رجوع به آگهی
6906891 مزایده زمین با کاربری : تاسیسات و تجهیزات شهری استان مازندران 1402/05/23 رجوع به آگهی
6906886 مزایده زمین / نوع کاربری : تاسیسات و تجهیزات شهری / مساحت عرصه : 246 استان مازندران 1402/05/23 رجوع به آگهی
6906885 مزایده زمین با کاربری : تاسیسات و تجهیزات شهری استان مازندران 1402/05/23 رجوع به آگهی
6906883 مزایده زمین / نوع کاربری : تاسیسات و تجهیزات شهری / مساحت عرصه : 194.46 استان مازندران 1402/05/23 رجوع به آگهی
6906882 مزایده زمین تاسیسات و تجهیزات شهری مساحت عرصه 285.74 مترمربع استان مازندران 1402/05/23 رجوع به آگهی
6906881 مزایده زمین با کاربری : تاسیسات و تجهیزات شهری استان مازندران 1402/05/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7