مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش انواع پایه بتنی و چوبی اسقاط 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع هادی روکشدار آلومینیومی 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده تجدید فروش انواع پایه بتنی و چوبی اسقاط به مقدار 1090 اصله 1400/12/22 1400/12/25
مزایده فروش انواع پایه بتنی و چوبی اسقاط 1400/12/22 1400/12/25
مزایده فروش انواع هادی روکشدار آلومینیومی به مقدار 9094 متر 1400/12/22 1400/12/25
مزایده فروش انواع کابل مسی اسقاط 1400/12/22 1400/12/25
مزایده فروش انواع سیم آلومینیومی اسقاط به مقدار 23000 کیلوگرم 1400/11/27 1400/11/30
مزایده فروش انواع پایه بتنی و چوبی اسقاط به مقدار 1090 اصله 1400/11/27 1400/11/30
مزایده فروش انواع هادی روکشدار آلومینیومی به مقدار 9094 متر 1400/11/27 1400/11/30
مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط - انواع سیم آلومینیومی اسقاط - انواع پایه بتنی و چوبی اسقاط - انواع کابل مسی اسقاط - انواع هادی های روکشدار آلومینیومی 1400/11/27 1400/11/30
مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط - انواع سیم آلومینیومی اسقاط - انواع پایه بتنی و چوبی اسقاط - انواع کابل مسی اسقاط - انواع هادی های روکشدار آلومینیومی 1400/11/25 1400/11/30
مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط 1400/09/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط به مقدار ۵۰۰۰۰ کیلوگرم 1400/09/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع تیر بتنی و تیر چوبی 1400/04/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش تیر بتنی و تیر چوبی 1400/04/26 1400/04/31
مزایده فروش تیر بتنی به تعداد ۵۴۶ اصله و تیر چوبی به تعداد ۱۹۵ اصله - فروش سیم مسی اسقاط به مقدار 50.000 کیلوگرم - فروش کابل مسی اسقاط به مقدار ۱۵۶۶۸ متر - فروش کابل آلومینیومی اسقاط به مقدار ۵۳۷۴ متر 1400/04/03 1400/04/06
مزایده فروش تیر بتنی به تعداد ۵۴۶ اصله و تیر چوبی به تعداد ۱۹۵ اصله - فروش سیم مسی اسقاط به مقدار 50.000 کیلوگرم - فروش کابل مسی اسقاط به مقدار ۱۵۶۶۸ متر - فروش کابل آلومینیومی اسقاط به مقدار ۵۳۷۴ متر 1400/04/02 1400/04/06
مزایده فروش سیم مسی اسقاط به مقدار 50.000 کیلوگرم 1400/04/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش سیم آلومینیوم اسقاط 1400/03/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش سیم مسی اسقاط- فروش سیم آلومینیوم اسقاط 1400/02/02 1400/02/06
صفحه 1 از 8