مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ششدانگ پلاک ثبتی 4583 فرعی از یک اصلی 1399/05/07 رجوع به آگهی
واگذاری ششدانگ پلاک ثبتی 9082 فرعی مفروز و مجزی از 13339 فرعی از 66 اصلی 1398/12/27 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 5280 فرعی از 5 اصلی 1398/11/14 رجوع به آگهی
واگذاری ششدانگ ملک 1398/10/23 رجوع به آگهی
واگذاری ششدانگ قطعه شهرک صنعتی 1398/10/18 رجوع به آگهی
ششدانگ قطعه D19 1398/10/18 رجوع به آگهی
واگذاری ششدانگ پلاک ثبتی 1777 فرعی از 14 اصلی 1398/08/25 رجوع به آگهی
واگذاری شش دانگ پلاک ثبتی 2113 فرعی از 33 اصلی 1398/07/21 رجوع به آگهی
واگذاری سهم مشاعی پلاک ثبتی 2682 فرعی از 31 اصلی 1398/06/11 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 1775 فرعی از 14 اصلی و ... 1398/03/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3