مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده در نظر دارد سرمایه گذاری در طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده سرمایه گذاری درطرح های لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه رودخانه 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده سرمایه گذاری درطرح لایروبی و ساماندهی رودخانه در مقابل برداشت مصالح 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده لایروبی و ساماندهی رودخانه 1400/12/18 1400/12/24
مزایده سرمایه گذاری در طرح های لایروبی و ساماندهی رودخانه ها 1400/12/08 1400/12/08
مزایده سرمایه گذاری در طرح های لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده سرمایه گذاری در طرح های لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه 1400/12/02 1400/12/07
مزایده سرمایه گذاری در طرح های لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه در محدوده رودخانه 1400/12/02 1400/12/07
مزایده واگذاری سرمایه گذاری در طرح های لایروبی و ساماندهی رودخانه ها 1400/12/02 1400/12/07
مزایده سرمایه گذاری در طرح های لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه رودخانه 1400/12/02 1400/12/07
مزایده سرمایه گذاری در طرح های لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه رودخانه 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده سرمایه گذاری در طرح های لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه رودخانه 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده سرمایه گذاری در طرح های لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه رودخانه 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده سرمایه گذاری در طرح های لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه در محدوده رودخانه 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده سرمایه گذاری در طرح های لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه در محدوده رودخانه 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده سرمایه گذاری در طرح های لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه 1400/11/25 1400/11/27
مزایده واگذاری عرصه و اعیان یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی مازاد خود با کاربری توریستی به مساحت 151.460 مترمربع 1400/11/25 1400/12/05
مزایده زمین با کاربری توریستی 1400/11/25 رجوع به آگهی
مزایده سرمایه گذاری در طرح های لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه در محدوده رودخانه 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده سرمایه گذاری در طرح های لایروبی و سازماندهی رودخانه ها 1400/11/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8