کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8192362 مزایده فروش یک ملک توریستی محصور با بنای احداثی واقع در سه راهی سرخون بندرعباس استان هرمزگان 1403/04/17 1403/04/27
8191652 مزایده واگذاری عرصه و اعیان یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی مازاد خود را با کاربری گردشگری استان هرمزگان 1403/04/17 1403/04/27
8181671 مزایده برداشت و فروش مقادیر قابل توجهی از آبزیان در مخزن سد استان هرمزگان 1403/04/13 1403/04/19
8180452 مزایده برداشت و فروش مقادیر قابل توجهی از آبزیان استان هرمزگان 1403/04/13 1403/04/19
8177204 مزایده فروش آبزیان سد استقلال میناب استان هرمزگان 1403/04/13 رجوع به آگهی
8046228 مزایده فروش یک دستگاه لودر و 3 دستگاه جرثقیل تادانو مازاد بر نیاز استان هرمزگان 1403/03/10 1403/03/16
8043411 مزایده فروش تعداد یک دستگاه لودر و سه دستگاه جرثقیل تادانو مازاد استان هرمزگان 1403/03/09 1403/03/16
8041764 مزایده نوبت دوم - فروش یک دستگاه لودر و 3 دستگاه جرثقیل تادانو مازاد بر نیاز - جرتقیل تادانو 20 تن 056646 استان هرمزگان 1403/03/09 1403/03/16
8041762 مزایده نوبت دوم - فروش یک دستگاه لودر و 3 دستگاه جرثقیل تادانو مازاد بر نیاز - جرثقیل تادانو بیست تن 056854 استان هرمزگان 1403/03/09 1403/03/16
8041751 مزایده نوبت دوم - فروش یک دستگاه لودر و 3 دستگاه جرثقیل تادانو مازاد بر نیاز - جرتقیل تادانو 35 تن 120249 استان هرمزگان 1403/03/09 1403/03/16
8041749 مزایده نوبت دوم - فروش یک دستگاه لودر و 3 دستگاه جرثقیل تادانو مازاد بر نیاز - لودر فیات آلیس استان هرمزگان 1403/03/09 1403/03/16
7898309 مزایده فروش تعداد یک دستگاه لودر و سه دستگاه جرثقیل تادانو مازاد استان هرمزگان 1403/02/09 1403/02/19
7895375 مزایده لودر فیات آلیس - جرثقیل تادانا بیست تن - جرثقیل تادانا 35 تن استان هرمزگان 1403/02/08 رجوع به آگهی
7789365 مزایده سرمایه گذاری در طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه رودخانه استان هرمزگان 1402/12/27 1402/12/27
7788111 مزایده سرمایه گذاری در طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه های شهرستان رودان در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه رودخانه استان هرمزگان 1402/12/27 1402/12/27
7787699 مزایده فروش شن و ماسه استان هرمزگان 1402/12/27 رجوع به آگهی
7787272 مزایده سرمایه گذاری در طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه های شهرستان رودان در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه رودخانه فاریاب استان هرمزگان 1402/12/26 1402/12/27
7787268 مزایده سرمایه گذاری در طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه های شهرستان استان هرمزگان 1402/12/26 1402/12/27
7787266 مزایده سرمایه گذاری در طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه های شهرستان - برداشت مصالح مازاد شن و ماسه رودخانه استان هرمزگان 1402/12/26 1402/12/27
7787265 مزایده سرمایه گذاری در طرح لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در مقابل برداشت مصالح مازاد شن و ماسه رودخانه استان هرمزگان 1402/12/26 1402/12/26
صفحه 1 از 24