مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش 250 تن کاتالیست مستعمل 1400/10/01 1400/10/09
مزایده (فروش کاتالیست مستعمل) 1400/09/27 1400/10/09
مزایده فروش 250 تن کاتالیست مستعمل 1400/09/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش 250 تن کاتالیست مستعمل 1400/09/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش کاتالیست مستعمل 1400/08/28 1400/08/30
مزایده فروش کاتالیست مستعمل 1400/08/25 1400/08/30
مزایده فروش مقدار ۲۰۰.۰۰۰ کیلوگرم کربن مستعمل 1400/08/20 1400/08/30
مزایده فروش متانول مازاد 1400/08/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش 25000 لیتر متانول مازاد 1400/08/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش 250 تن کاتالیست مستعمل 1400/08/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش کربن مستعمل 1400/08/16 1400/08/30
مزایده فروش 25000 لیتر متانول مازاد 1400/08/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام اسقاطی شامل بشکه، گالن، فنس، آهن، لوله پلی اتیلن و پلاستیک 1400/08/13 1400/08/27
مزایده فروش مقدار 200.000 کیلوگرم کربن مستعمل 1400/08/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش 25000 لیتر متانول مازاد 1400/08/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام اسقاطی شامل بشکه، گالن، فنس، آهن، لوله پلی اتیلن و پلاستیک 1400/08/09 1400/08/27
مزایده فروش اقلام اسقاطی شامل بشکه، گالن، فنس، آهن، لوله پلی اتیلن و پلاستیک 1400/07/07 1400/07/14
مزایده فروش متانول مازاد 1400/07/07 1400/07/14
مزایده فروش کاتالیست مستعمل 1400/07/07 1400/07/14
مزایده فروش مقدار ۲۰۰.۰۰۰ کیلوگرم کربن مستعمل 1400/07/06 1400/07/14
صفحه 1 از 13