مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری عرصه و اعیان 10 مورد رقبات 1401/02/01 1401/02/18
مزایده واگذاری عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی بسیار بسیار قدیمی 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده یک واحد اداری به مساحت ۱۶۰ متر مربع 1400/11/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره دو واحد آپارتمان مسکونی یک باب ساختمان قدیمی دو طبقه مسکونی 1400/11/21 رجوع به آگهی
مزایده یک باب مغازه به مساحت ۱۰/46 متر مربع 1400/11/21 1400/12/08
مزایده واگذاری 1. یک باب انبار به مساحت 3/31 مترمربع 2. یک باب انبار به مساحت 10/59 مترمربع 3. یک باب مسکونی بسیار قدیمی به عنوان انبار به مساحت 135/50 مترمربع 1400/11/21 رجوع به آگهی
مزایده عرصه و اعیان یک باب انباری طبقه زیرزمین اول انباری شماره 79 به متراژ 11/77 متر مربع 1400/08/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب انباری به مساحت 12/97 متر مربع به صورت امانی 1400/08/12 1400/08/11
مزایده واگذاری عرصه و اعیان یک واحد مغازه تجاری 1400/08/12 رجوع به آگهی
مزایده یک باب مغازه تجاری از موقوفه مسجد 1400/08/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب ساختمان سه طبقه قدیمی به مساحت حدود 92/7 جهت استفاده بعنوان مسکونی 1400/05/25 رجوع به آگهی
مزایده یک باب ساختمان قدیمی و مخروبه 1400/05/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عرصه و اعیان یکباب زیر زمین (سالن یا کارگاه) 1400/05/25 رجوع به آگهی
مزایده عرصه و اعیان یک باب ساختمان به متراژ 56 مربع جهت اسفتاده بعنوان مسکونی 1400/05/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عرصه و اعیان یک واحدمسکونی 1400/05/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عرصه و اعیان یک واحد مغازه تجاری 1400/05/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عرصه و اعیان یک باب آشپزخانه متراژ ۸/۶۷ متر مربع 1400/05/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری 1400/05/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عرصه و اعیان یک باب آشپزخانه 1400/05/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عرصه و اعیان یک باب سالن (رستوران) 1400/05/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14