کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6363982 مزایده واگذاری پارکینگ استان خوزستان 1401/12/14 رجوع به آگهی
6363981 مزایده معاینه فنی استان خوزستان 1401/12/14 رجوع به آگهی
6363902 مزایده اجاره محوطه جهت پارک خودرو استان خوزستان 1401/12/14 رجوع به آگهی
6249833 مزایده اجاره پارکینگ گیت 18 استان خوزستان 1401/11/17 رجوع به آگهی
6243646 مزایده محوطه جلوی بیمارستان استان خوزستان 1401/11/13 رجوع به آگهی
6236793 مزایده واگذاری پارکینگ استان خوزستان 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235181 مزایده 2 باب مغازه و محوطه آژانس استان خوزستان 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235164 مزایده واگذاری یک قطعه زمین استان خوزستان 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235160 مزایده واگذاری ساختمان و محوطه معاینه فنی استان خوزستان 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235158 مزایده واگذاری محوطه جلوی بیمارستان استان خوزستان 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235155 مزایده پارکینگ گیت 18 استان خوزستان 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235154 مزایده واگذاری پارکینگ استان خوزستان 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235153 مزایده واگذاری ایستگاه پارکسوار استان خوزستان 1401/11/11 رجوع به آگهی
5668915 مزایده اجاره پارکینگ استان خوزستان 1401/06/17 رجوع به آگهی
5645293 مزایده اجاره پارکینگ استان خوزستان 1401/06/10 رجوع به آگهی
5642411 مزایده اجاره ایستگاه پارکسوار استان خوزستان 1401/06/09 رجوع به آگهی
5602003 مزایده واگذاری پارکینگ رسالت استان خوزستان 1401/05/29 رجوع به آگهی
5600766 مزایده واگذاری پارکینگ طبقاتی استان خوزستان 1401/05/29 رجوع به آگهی
5600762 مزایده واگذاری یک قطعه زمین استان خوزستان 1401/05/29 رجوع به آگهی
5600626 مزایده واگذاری محوطه جلوی بیمارستان استان خوزستان 1401/05/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10