کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7431019 مزایده واگذاری اجاره پارکینگ طبقاتی استان خوزستان 1402/09/22 رجوع به آگهی
7431010 مزایده اجاره پارکینگ استان خوزستان 1402/09/22 رجوع به آگهی
7431009 مزایده واگذاری اجاره پارکینگ استان خوزستان 1402/09/22 رجوع به آگهی
7431003 مزایده واگذاری اجاره پارکینگ استان خوزستان 1402/09/22 رجوع به آگهی
6656413 مزایده اجاره دوباب غرفه استان خوزستان 1402/03/23 رجوع به آگهی
6654140 مزایده اجاره محوطه استان خوزستان 1402/03/23 رجوع به آگهی
6363982 مزایده واگذاری پارکینگ استان خوزستان 1401/12/14 رجوع به آگهی
6363981 مزایده معاینه فنی استان خوزستان 1401/12/14 رجوع به آگهی
6363902 مزایده اجاره محوطه جهت پارک خودرو استان خوزستان 1401/12/14 رجوع به آگهی
6249833 مزایده اجاره پارکینگ گیت 18 استان خوزستان 1401/11/17 رجوع به آگهی
6243646 مزایده محوطه جلوی بیمارستان استان خوزستان 1401/11/13 رجوع به آگهی
6236793 مزایده واگذاری پارکینگ استان خوزستان 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235181 مزایده 2 باب مغازه و محوطه آژانس استان خوزستان 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235164 مزایده واگذاری یک قطعه زمین استان خوزستان 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235160 مزایده واگذاری ساختمان و محوطه معاینه فنی استان خوزستان 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235158 مزایده واگذاری محوطه جلوی بیمارستان استان خوزستان 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235155 مزایده پارکینگ گیت 18 استان خوزستان 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235154 مزایده واگذاری پارکینگ استان خوزستان 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235153 مزایده واگذاری ایستگاه پارکسوار استان خوزستان 1401/11/11 رجوع به آگهی
5668915 مزایده اجاره پارکینگ استان خوزستان 1401/06/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11