مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره ملک 1401/02/27 1401/03/07
مزایده فروش زمین مسکونی 1401/01/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین مسکونی 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین بصورت کتبی و غیر حضوری 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین مسکونی 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۴ قطعه زمین با موقعیت و قابلیت تجاری 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین مسکونی 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین بصورت کتبی و غیر حضوری 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۴ قطعه زمین با موقعیت و قابلیت تجاری 1400/11/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی از مغازه های خود 1400/09/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه های شهرداری سطح شهر 1400/08/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه های شهرداری 1400/08/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه های شهرداری 1400/06/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول باغات پسته خود (بصورت مغز رسیده) 1400/06/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه های شهرداری 1400/06/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول باغات پسته خود (بصورت مغز رسیده) 1400/06/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول باغات پسته خود 1400/05/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مغازه 1400/05/03 1400/05/19
مزایده اجاره مغازه های شهرداری 1400/02/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6