مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی تجاری به مساحت ۷۶/۵ مترمربع 1399/11/01 1399/11/11
فروش املاک 1399/11/01 رجوع به آگهی
فروش ده قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/11/01 1399/11/12
فروش تعدادی از املاک مشروحه 1399/11/01 1399/11/08
مزایده ملک 1399/10/30 1399/11/19
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 350 متر مربع 1399/10/30 رجوع به آگهی
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 160 مترمربع 1399/10/30 1399/11/20
یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت سی و دو هزار متر مربع 1399/10/30 رجوع به آگهی
فروش ملک به مساحت 200 متر مربع 1399/10/30 رجوع به آگهی
82 سهم از 96 سهم یک قطعه زمین(فاقد سند رسمی) ـ یک قطعه زمین به مساحت 700 متر مربع ، مساحت کل ملک معر... 1399/10/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 83