مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی - یک دستگاه خودروی پراید جی تی ایکس 1401/02/28 1401/03/16
مزایده ششدانگ ملک به مساحت 446/60 متر مربع 1401/02/28 1401/03/24
مزایده املاک و مستغلات 1401/02/28 1401/03/02
مزایده فروش زمین به متراژ 237/90 مترمربع 1401/02/28 1401/03/11
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 220مترمربع 1401/02/28 1401/03/22
مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به صورت خانه به مساحت 205.07 متر مربع 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده 142 سهم مشاع از مدار 840/16 سهم ششدانگ یکقطعه زمین با کاربری مسکونی بمساحت کل 840/16 مترمربع 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب منزل مسکونی یک طبقه فاقد سابقه ثبتی به مساحت 228 مترمربع عرصه و 227 متر مربع اعیانی با قدمت 30 سال 1401/02/28 1401/03/24
مزایده فروش دو قطعه زمین - یک قطعه زمین به مساحت 295 متر مربع و به مساحت 99,71 متر مربع - یک باب منزل مسکونی ویلایی به مساحت 215 متر مربع 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی با کاربری مسکونی 1401/02/28 1401/03/10
مزایده یک واحد تجاری 1401/02/28 1401/03/23
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان مسکونی 1401/02/28 1401/03/22
مزایده یک باب ساختمان قدیمی 195/05متر مربع 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ عرصه و اعیانی یک باب خانه مخروبه با کاربری مسکونی دارای عرصه طبق سند مالکیت به مساحت 476 مترمربع فاقد اعیانی 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده شش دانگ پلاک ثبتی به مساحت 77.128متر مربع با کاربری مسکونی 1401/02/28 1401/03/17
مزایده فروش ششدانگ مشاع عرصه واعیان یک باب ساختمان مسکونی ویلایی 1401/02/28 1401/03/08
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان زمینی با بنای احداثی و در عرصه زمین فوق الذکر یک باب بنای مسکونی 1401/02/28 1401/03/17
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 2070/07 متر مربع با کاربری مسکونی (آپارتمانی) 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین تجاری - مسکونی 1401/02/28 1401/03/01
مزایده ششداگ یک ملک عرصه 769 مترمربع ـ اعیان 100 مترمربع 1401/02/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 36