مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
عرصه ملک قطعه زمینی به مساحت طبق سند 331/50 متر مربع - اعیانی ملک یک دستگاه آپارتمان جدید الاحداث 7... 1398/06/30 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین بدون قید طول و ابعاد و مساحت به پلاک 575/4 مفروز و مجزی شده از پلاک شماره 3... 1398/06/31 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیرمنقول ـ ششدانگ یک قطعه زمین قطعه به پلاک ثبتی 10/142 فرعی از 104 اصلی واقع در بخش 5... 1398/06/30 رجوع به آگهی
فروش زمین کاربری مسکونی - تجاری - شهر بازی و رستوران متراژ 7.055 مترمربع - زمین متراژ 34.000 مترمربع... 1398/06/31 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمینی به متراژ 64/44 مترمربع 1398/06/30 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین با کاربری اداری-یک قطعه زمین با کاربری هتلداری -دو قطعه زمین با کاربری مسکونی-و یک قطعه... 1398/06/28 رجوع به آگهی
تعداد ده پلاک زمین با کاربری مسکونی 1398/06/28 رجوع به آگهی
فروش ملک شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک 14262/3 به مساحت 840 مترمربع 1398/06/30 رجوع به آگهی
فروش تعداد محدودی از زمین های مسکونی و مسکونی - تجاری 1398/06/30 1398/07/06
تعدادی از املاک:با کاربری در حریم شهر-فاقد کاربری-در حریم شهر-موقعیت تجاری-در حریم شهر موقعیت صنعتی... 1398/06/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 63