مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ملک مورد بازداشت 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمینهای خود با کاربری مسکونی، تجاری و انباری 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه از املاک و مستغلات به مساحت 500 مترمربع 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود - زمین با کاربری مسکونی - تجاری - مساحت 342/68 متر مربع 1400/05/02 1400/05/11
مزایده فروش شش قطعه زمین مسکونی 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده زمین مسکونی با عرصه 407/62 -زمین بهداشتی درمانی با عرصه 3925/95 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش قطعه از زمین ها 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 311/5 مترمربع تفکیکی شهرداری 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی از املاک و مستغلات 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش پلاک زمین به مساحت 215/75 مترمربع 1400/05/02 1400/05/16
مزایده فروش تعداد ۱ پلاک از زمین های متعلق به شهرداری با کاربری مسکونی 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش دالان متروکه 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش موازی 2659 سهم از 5000 سهم مشاع از 308300 سهم سهام پلاک ثبتی مشاعی 632/ 17 بخش 7 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده شش دانگ یک قطعه زمین ملک با مساحت عرصه 22/50 متر مربع بصورت زمین خالی فاقد حصار و هر گونه امتیازی با کاربری تجاری 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده شش دانگ یک قطعه زمین با عرصه 22/50 مترمربع و .... 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش دانگ یک قطعه زمین 1400/05/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار 778 سهم مشاع از 3504 سهم عرصه یک قطعه زمین به مساحت 3504 مترمربع 1400/05/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 44