مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 665 متر مربع 1397/12/01 1398/01/22
یک قطعه زمین مسکونی به شماره قطعه 162 - ملک فوق زمین خالی با کاربری مسکونی می باشد.عرصه به متراژ 450... 1397/12/01 1397/12/21
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به متراژ 20.666 مترمربع- در پهنه صنعتی و کارگاهی 1397/12/01 1397/12/19
شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 363/80 مترمربع 1397/12/01 1397/12/19
مزایده املاک - یک قطعه زمین به مساحت 400 متر مربع .... 1397/12/01 1397/12/18
فروش 6 باب ملک و زمین و 4 خط تلفن همراه 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 735 مترمربع 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش 14 قطعه زمین 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش تعداد ۲ قطعه زمین 1397/12/01 رجوع به آگهی
دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین قولنامه ای -اعیانی یک باب خانه مسکونی یک طبقه به مساحت 73مترمربع 1397/12/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 72