مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ملک با عرصه 70.197 مترمربع و فاقد اعیانی 1398/01/31 1398/02/29
موضوع ماده 118 قانون اجرایی احکام مدنی ـ یک قطعه زمین 1398/01/31 رجوع به آگهی
دو قطعه زمین:قطعه شماره یک به مساحت 15348/90 مترمربع و قطعه شماره دو به مساحت 25474 مترمربع 1398/01/31 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین به مساحت 135/5 متر مربع قطعه 3تفکیکی پلاک ثبتی 3135/10 1398/01/28 1398/03/01
شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 46 متر مربع 1398/01/31 1398/02/23
فروش املاک (زمین) (مشتمل بر 235 قطعه) 1398/01/31 1398/02/09
مزایده اموال غیرمنقول ـ قطعه زمینی به مساحت 315 مترمربع 1398/01/31 رجوع به آگهی
فروش 60 مترمربع مشاع از سه دانگ مشاع ششدانگ عرصه مشاعی از پلاک ثبتی 10266 فرعی از یک اصلی 1398/01/31 رجوع به آگهی
واگذاری 4 قطعه از زمین های خود 1398/01/31 رجوع به آگهی
واگذاری 6 قطعه از زمین های خود 1398/01/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8