مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش شش دانگ این ملکدر سمت غربی طبقه اول به مساحت 65/90 مترمربع 1400/05/06 1400/06/06
مزایده فروش ملک مشاعی شش دانگ پلاک ثبتی به میزان هفت حبه و دو دهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملک ملک فوق یک قطعه زمین با عرصه به مساحت 510 متر مربع و ... 1400/05/06 1400/05/18
مزایده پلاک 50 اصلی 1400/05/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک مجتمع ساختمانی با کاربری مختلط به مساحت 573/07 متر مربع و اعیانی 30 درصد دست احداث 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۷ قطعه از قطعات تفکیکی 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 4 رقبه از املاک تملیکی بانک 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت1300/5مربع به مساحت 1000مترمربع که این دوقطعه با دوقطعه 1400/05/06 1400/06/01
مزایده ملک به مساحت 145 متر 1400/05/06 1400/05/31
مزایده فروش ملک 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک به مساحت 178/56 متر مربع و فاقد سند مالکیت 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده یک فقره شش دانگ پلاک ثبتی به مساحت 78/50متر مربع 1400/05/06 1400/05/26
مزایده فروش پلاک به مساحت 101 مترمربع 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک دارای مساحت 450  مترمربع 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده زمین  دادرای  180 متر مربع عرصه  و فاقد هرگونه  بخش اعیانی 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش قطعه زمین 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین بمساحت 897/40 مترمربع 1400/05/04 رجوع به آگهی
مزایده ملک مورد نظر ساختمان دارای اعیان و فرسوده و فاقد سقف و درب و پنجره و دارای یک رشته برق تک فاز و عرصه آن 1025/35متر مربع 1400/05/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک عرصه پلاک مذکور 311 متر مربع و اعیان آن حدوداً 185 متر مربع 1400/04/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13