مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 3 دانگ عرصه یک قطعه زمین با کاربری مسکونی تحت پلاک ثبتی 1291 فرعی از 44 اصلی مفروز و مجزی شده... 1398/07/01 1398/07/29
یک قطعه زمین به مساحت 68/20 متر مربع به شماره 15428فرعی از 6735 اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک فرعی ا... 1398/07/01 1398/07/23
شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 200 متر مربع 1398/07/01 1398/07/15
فروش 5 قطعه زمین (شماره قطعه 53 مساحت 199.5 مترمربع کاربری تجاری - مسکونی شماره قطعه 59 مساحت 198.2... 1398/07/01 رجوع به آگهی
واگذاری 17 قطعه زمین 1398/07/01 1398/07/08
فروش املاک با کاربری (تولیدی صنعتی - مسکونی - گاوداری شیری) 1398/07/01 1398/07/11
فروش تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/07/01 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیرمنقول (اسنادذمه) ـ ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 162/75 مترمربع به شماره... 1398/07/01 رجوع به آگهی
فروش ملک مشاعی به پلاک ثبتی 278 فرعی از 6722 اصلی به صورت ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 250 متر مربع 1398/07/01 1398/07/29
فروش قطعه زمین پشته بمساحت 1865/37 مترمربع 1398/07/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5