مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش شش دانگ پلاک 484 فرعی از 1 اصلی 1397/11/29 رجوع به آگهی
فروش یک باب منزل به مساحت 538.34 مترمربع مشتمل بر ساختمان نیمه اسکلت مسکونی با زیربنای 140 مترمربع و... 1397/11/28 رجوع به آگهی
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت عرصه 288.95 مترمربع و اعیانی حدود460 مترمربع 1397/11/29 رجوع به آگهی
فروش ملک حدود 550 مترمربع که شامل یک باب اعیانی به مساحت 100 مترمربع 1397/11/29 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت دویست و شصت و دو متر و سی دسی مترمربع به شماره پلاک یک هزار و سیصد... 1397/11/29 رجوع به آگهی
ششدانگ یک قطعه آپارتمان پلاک هفت هزار و پانصد و نود و شش فرعی از چهارده هزار و چهار صد و پنجاه و هشت... 1397/11/29 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ پلاک شماره 8938 فرعی از 31 اصلی در بخش 14 به مساحت 231.15 مترمربع 1397/11/29 رجوع به آگهی
فروش ملک به مساحت 212.17 مترمربع 1397/11/29 رجوع به آگهی
فروش ملک پلاک 4 اصلی 1397/11/29 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت 219/20 مترمربع و .... 1397/11/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15