مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک باب منزل مسکونی مساحت عرصه 870/95 مترمربع و مساحت اعیانی حدود 300 مترمربع 1398/06/31 رجوع به آگهی
ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 121/73 مترمربع به انضمام تراس به مساحت 4/32 مترمربع و پارکین... 1398/06/30 رجوع به آگهی
فروش املاک تملیکی و مازاد (پلاک ثبتی 7402/327 - کاربری مسکونی - عرصه 570/95 مترمربع - اعیان 212 متر... 1398/06/31 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیرمنقول ـ فروش مقدار 1446 متر معادل 1446 سهم از 94300 سهم عرصه از پلاک ثبتی 9 فرعی از... 1398/06/31 رجوع به آگهی
فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی فرعی 92 از پلاک اصلی 102 1398/06/31 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه سوم به مساحت 177/79 مترمربع که مقدار 12/90 مترمربع ان تراس مسقف... 1398/06/31 رجوع به آگهی
املاک و اموال مازاد بر نیاز خود:پلاک ثبتی 30 فرعی از 170 اصلی -ساختمان با کاربری کارخانه و عرصه 1200... 1398/06/31 رجوع به آگهی
فروش املاک 1398/06/30 رجوع به آگهی
فروش یک باب ساختمان دو طبقه با کاربری تجاری مسکونی تحت پلاک 101.6539 به مساحت 250.52 و شامل دو باب... 1398/06/30 رجوع به آگهی
مزایده املاک - پلاک فرعی : 3365 - اعیان 41/5- کاربری مسکونی -میزان 6 دانگ - - پلاک فرعی : 3261- ا... 1398/06/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4