مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ یک قطعه زمین یک باب منزل به پلاک ثبتی شماره 17 فرعی از 419177/3 1399/10/30 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 115/87 مترمربع 1399/10/30 رجوع به آگهی
فروش چهار واحد ملکی مازاد بر نیاز خود 1399/10/30 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ به شماره 698 فرعی از 68 اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی ششدانگ یک باب خانه قطعه 32... 1399/10/30 رجوع به آگهی
فروش چهار دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت عرصه 192.04 مترمربع با کاربری مسکونی شامل یک ساختما... 1399/10/30 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیرمنقول ـ ششدانگ عرصه و اعیان یکدستگاه آپارتمان قطعه ۶۳ احداث شده در طبقه دوم واحد پنج... 1399/10/29 رجوع به آگهی
مزایده محل زمین چمن فوتبال به همرا یک باب منزل مسکونی همجوار 1399/10/30 رجوع به آگهی
مزایده املاک و مستغلات 1399/10/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1