کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
637752 مناقصه خرید دستگاه های OFFICE STATION و پرینتر پاناسونیک استان تهران 1393/04/16 1393/04/19
498063 مناقصه تامین FUSION UV PERSULFATETOC ANALYZER و.. استان تهران 1392/03/13 رجوع به آگهی
497623 مناقصه تامین p/f mitsui rotary stem tube dryer استان تهران، استان خوزستان 1392/03/12 رجوع به آگهی
497622 مناقصه تامین P/F YASKAWA SYNCHRONOUS MOTOR استان تهران، استان خوزستان 1392/03/12 1392/03/13
495093 مناقصه خرید تجهیزات برقی SIEMENS و.. استان تهران 1392/03/06 رجوع به آگهی
494779 مناقصه خرید FUSION UV PERSULFATE TOC ANALYZER مورد نیاز دستگاه مناقصه گزار استان بوشهر، استان تهران 1392/03/05 1392/03/29
494775 مناقصه خرید CHECK VALVE مورد نیاز دستگاه مناقصه گزار استان بوشهر، استان تهران 1392/03/05 1392/03/29
494263 مناقصه تامین P/F MASONIELAN CONTROL VALVE و الکترود و فیلر و... استان تهران 1392/03/04 رجوع به آگهی
494259 مناقصه خرید VOTH I/H CONVERTERS و ZONE BOARD و.. استان تهران 1392/03/04 رجوع به آگهی
494245 مناقصه تامین KNIFE مورد نیاز دستگاه مناقصه گزار استان تهران، استان خوزستان 1392/03/04 1392/03/28
494204 مناقصه خرید تجهیزات برقی SIEMENS مورد نیاز دستگاه مناقصه گزار استان تهران 1392/03/04 1392/03/28
494201 مناقصه تامین GATE VALVE & GLOBE VALVE & CHECK مورد نیاز دستگاه مناقصه گزار استان بوشهر، استان تهران 1392/03/04 1392/03/08
494198 مناقصه خرید مفتول سیمی مورد نیاز دستگاه مناقصه گزار استان تهران 1392/03/04 1392/03/28
494194 مناقصه تامین VANESSA BUTERFLY VALVE AND SPARE PARTS استان تهران 1392/03/04 رجوع به آگهی
494189 مناقصه تامین P/F V.R.V CONDESER & REBOILER استان بوشهر، استان تهران 1392/03/04 رجوع به آگهی
493232 مناقصه تامین ZONE BOARD مورد نیاز دستگاه مناقصه گزار استان بوشهر، استان تهران 1392/03/01 1392/03/26
493228 مناقصه تامین الکترود و فیلر مورد نیاز دستگاه مناقصه گزار استان بوشهر، استان تهران 1392/03/01 1392/03/26
493203 مناقصه تامین P/F KOBE STEEL COMBINED GAS COMPRESSOR استان تهران، استان خوزستان 1392/03/01 رجوع به آگهی
493199 مناقصه تامین P/F MASONIELAN CONTROL VALVE استان بوشهر، استان تهران 1392/03/01 رجوع به آگهی
493197 مناقصه تامین VOTH I/H CONVERTERS استان بوشهر، استان تهران 1392/03/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 247