مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات حراستی، نگهبانی و حفاظت فیزیکی ستاد مرکزی و کلیه پست های تابعه 1398/11/06 1398/11/10
انجام خدمات حراستی، نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1398/11/06 1398/11/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حراستی، نگهبانی و حفاظت فیزیکی ستاد مرکزی و کلیه پست های تابعه 1398/11/05 1398/11/10
خدمات خودریی شرکت آب منطقه ای 1398/10/25 1398/10/30
خدمات خودرویی 1398/10/24 رجوع به آگهی
ساماندهی رودخانه های اولویت دار 1398/10/18 رجوع به آگهی
ساماندهی رودخانه های الویت دار 1398/10/18 1398/10/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ساماندهی رودخانه های اولویت دار 1398/10/17 1398/10/22
تکمیل کارهای باقیمانده سد ذخیره ای 1398/10/17 1398/10/19
فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل کارهای باقیمانده سد ذخیره ای گهرو و تاسیسات و تجهیزات وابسته 1398/10/14 1398/10/19
صفحه 1 از 71