کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7366803 مناقصه احداث شبکه 20 کیلو ولت استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/04 1402/09/05
7361662 مناقصه احداث شبکه 20 کیلو ولت امیدآباد استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/01 1402/09/05
7360786 مناقصه احداث شبکه 20 کیلو ولت استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/01 1402/09/05
7278093 مناقصه احداث شبکه 20 کیلوولت استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/16 1402/08/18
7275526 مناقصه احداث شبکه 20 کیلو ولت استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/15 1402/08/18
7273304 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث شبکه 20 کیلو ولت استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/15 1402/08/18
7243187 مناقصه بررسی تغییرات کمی و کیفی چشمه استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/07 رجوع به آگهی
7200537 مناقصه خدمات خودرویی شرکت استان چهارمحال و بختیاری 1402/07/24 1402/07/26
7193785 مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات خودرویی شرکت استان چهارمحال و بختیاری 1402/07/23 1402/07/26
7095019 مناقصه واگذاری انجام خدمات حراستی، نگهبانی و حفاظت فیزیکی و انتظامات حوزه ستادی و امورات و پست¬های نگهبانی و سایر تاسیسات تابعه استان چهارمحال و بختیاری 1402/07/06 رجوع به آگهی
7095018 مناقصه انجام خدمات حراستی ، نگهبانی و حفاظت فیزیکی و انتظامات حوزه ستادی و امورات و پستهای نگهبانی و سایر تاسیسات تابعه استان چهارمحال و بختیاری 1402/07/06 رجوع به آگهی
7073409 مناقصه خرید تجهیزات و ادوات مکانیکی و الکترونیکی ایستگاه های سنجش آب و هواشناسی استان (سطحی و زیرزمینی) استان چهارمحال و بختیاری 1402/07/03 1402/07/03
7064775 مناقصه خرید تجهیزات و ادوات مکانیکی و الکترونیکی ایستگاه های سنجش آب و هواشناسی استان استان چهارمحال و بختیاری 1402/06/29 1402/07/03
7064773 مناقصه خرید تجهیزات و ادوات مکانیکی و الکترونیکی ایستگاه های سنجش آب و هواشناسی استان (سطحی و زیرزمینی) استان چهارمحال و بختیاری 1402/06/29 1402/07/03
6963873 مناقصه خرید تجهیزات و ادوات مکانیکی و الکترونیکی ایستگاه های سنجش آب و هواشناسی (سطحی و زیرزمینی) استان چهارمحال و بختیاری 1402/06/05 1402/06/06
6959595 مناقصه خرید تجهیزات و ادوات مکانیکی و الکترونیکی ایستگاه های سنجش آب و هواشناسی استان (سطحی و زیرزمینی) استان چهارمحال و بختیاری 1402/06/04 1402/06/06
6958985 مناقصه خرید تجهیزات و ادوات مکانیکی و الکترونیکی ایستگاه های سنجش آب و هواشناسی استان سطحی و زیرزمینی استان چهارمحال و بختیاری 1402/06/04 1402/06/06
6876001 مناقصه تعیین ارزش اقتصادی آب در صنایع استان چهارمحال و بختیاری 1402/05/15 رجوع به آگهی
6805024 مناقصه پروژه انجام خدمات آزمایشگاه مستقر و واحد کنترل کیفیت عملیات احداث سد مخزنی و تاسیسات و تجهیزات وابسته و جاده جایگزین استان چهارمحال و بختیاری 1402/04/26 1402/04/27
6803573 مناقصه پروژه انجام خدمات آزمایشگاه مستقر و واحد کنترل کیفیت عملیات احداث سد مخزنی استان چهارمحال و بختیاری 1402/04/25 1402/04/27
صفحه 1 از 49