کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7390300 مناقصه 3 ردیف مناقصه شامل : 1- تأمین برق پست زمینی2- طرح تعویض پست زمینی غفاری در منطقه 3- تأمین برق پست زمینی سراوانی استان البرز 1402/09/11 1402/09/15
7389777 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین برق پست زمینی غروی در منطقه برق استان البرز 1402/09/11 1402/09/15
7389775 مناقصه اجرای طرح تامین برق پست زمینی استان البرز 1402/09/11 1402/09/15
7389774 مناقصه اجرای طرح تعویض کابل پست زمینی غفاری در منطقه برق استان البرز 1402/09/11 1402/09/15
7388241 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل : تأمین برق پست زمینی - طرح تعویض پست زمینی استان البرز 1402/09/09 1402/09/15
7387637 مناقصه خرید کابل پروتودور استان البرز 1402/09/09 1402/09/14
7387199 مناقصه 2 عنوان شامل : خرید انواع کابل انشعابات - خرید کراس آرم و آهن آلات استان البرز 1402/09/09 1402/09/14
7387071 مناقصه خرید کراس ارم و آهن آلات استان البرز 1402/09/09 1402/09/14
7382852 مناقصه 2 عنوان شامل : خرید انواع کابل انشعابات - خرید کراس آرم و آهن آلات استان البرز 1402/09/08 1402/09/14
7357352 مناقصه تجمیع بهره برداری مدیریت توزیع برق استان البرز 1402/08/30 1402/09/05
7357032 مناقصه تامین خودرو به همراه راننده امور نت غرب استان البرز استان البرز 1402/08/30 1402/09/05
7357025 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین نیروی انسانی امور نت غرب استان البرز استان البرز 1402/08/30 1402/09/05
7355248 مناقصه واگذاری شامل 2 مورد برون سپاری تجمیع فعالیتهای مربوط به مدیریت توزیع برق- تامین نیروی انسانی و تجهیزات فردی و گروهی جهت اجرای عملیات مربوط به نگهداشت و تعمیرات (نت) استان البرز 1402/08/30 1402/09/05
7355158 مناقصه تامین خودرو عملیاتی به همراه راننده و تجهیزات فردی و گروهی جهت اجرای عملیات مربوط به نگهداشت و تعمیرات (نت) استان البرز 1402/08/30 1402/09/05
7352293 مناقصه خرید 50 دستگاه سکسیونر هوشمند به همراه RTU و مودم و کلیه متعلقات استان البرز 1402/08/29 1402/09/02
7351759 مناقصه واگذاری شامل 2 مورد برون سپاری تجمیع فعالیتهای مربوط به مدیریت توزیع برق- تامین نیروی انسانی و تجهیزات فردی و گروهی جهت اجرای عملیات مربوط به نگهداشت و تعمیرات (نت) استان البرز 1402/08/29 1402/09/05
7351326 مناقصه تامین خودرو عملیاتی به همراه راننده و تجهیزات فردی و گروهی جهت اجرای عملیات مربوط به نگهداشت و تعمیرات (نت) استان البرز 1402/08/29 1402/09/05
7348446 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید سکسیونر استان البرز 1402/08/28 1402/09/02
7346733 مناقصه خرید 50 دستگاه سکسیونر هوشمند به همراه RTU و مودم و کلیه متعلقات استان البرز 1402/08/28 1402/09/02
7312535 مناقصه خرید 50 دستگاه سکسیونر هوشمند به همراه RTU و مودم و کلیه متعلقات استان البرز 1402/08/27 1402/09/02
صفحه 1 از 119