کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7405899 مناقصه انجام خدمات تعمیرگاهی اداره ترابری استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/21
7405005 مناقصه انجام خدمات عمومی اداره ترابری استان خوزستان 1402/09/14 1402/09/21
7399461 مناقصه انجام خدمات عمومی اداره ترابری استان خوزستان 1402/09/13 1402/09/21
7399272 مناقصه انجام خدمات تعمیرگاهی اداره ترابری استان خوزستان 1402/09/13 1402/09/21
7384410 مناقصه تامین دبی سنج مغناطیسی ثابت استان خوزستان 1402/09/08 رجوع به آگهی
7379752 مناقصه نصب و احداث راه پله فلزی و سایبان استان خوزستان 1402/09/07 1402/09/18
7374583 مناقصه - نصب و احداث راه پله فلزی و سایبان استان خوزستان 1402/09/06 1402/09/18
7370458 مناقصه واگذاری تعمیر و بهسازی 10 دستگاه منازل کارگری استان خوزستان 1402/09/05 1402/09/11
7365050 مناقصه تعمیر و بهسازی 10 دستگاه منازل کارگری استان خوزستان 1402/09/04 1402/09/11
7358731 مناقصه نصب و احداث راه پله فلزی و سایبان در واحدها استان خوزستان 1402/09/01 1402/09/18
7357366 مناقصه تعمیر و بهسازی شش دستگاه منازل کارگری استان خوزستان 1402/08/30 1402/09/29
7351608 مناقصه واگذاری پروژه تعمیرات کلی منازل کارمندی استان خوزستان 1402/08/29 1402/09/11
7351062 مناقصه تعمیر و بهسازی هفت دستگاه منازل کارمندی استان خوزستان 1402/08/29 1402/09/11
7350611 مناقصه تعمیر و بهسازی شش دستگاه منازل کارگری استان خوزستان 1402/08/29 1402/09/29
7348194 مناقصه پروژه تعمیرات کلی منازل کارمندی استان خوزستان 1402/08/28 1402/09/11
7347584 مناقصه تعمیرات کلی منازل 264و 297 میدان استان خوزستان 1402/08/28 1402/09/11
7346136 مناقصه تعمیرات کلی منازل کارمندی استان خوزستان 1402/08/28 1402/09/11
7346127 مناقصه تعمیر و بهسازی هفت دستگاه منازل کارمندی استان خوزستان 1402/08/28 1402/09/11
7345137 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای 1402/0027 پروژه تعمیرات کلی منازل 264 و 297 میدان استان خوزستان 1402/08/27 1402/09/11
7345133 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای 1401/0060-1 تعمیر و بهسازی شش دستگاه منازل کارگری واقع در مناطق چاه نفتی و نمره چهل استان خوزستان 1402/08/27 1402/09/11
صفحه 1 از 128