مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری انجام خدمات نگهبانی و حراست از 25 پست صنعتی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نگهبانی حراست 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات نگهبانی و حراست 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حراست 1400/10/21 1400/10/29
مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حراست از 25 پست صنعتی 1400/10/21 1400/10/29
مناقصه انجام خدمات نگهبانی حراست از ۱۶ پست 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حراست از ۱۶ پست +۹ نفر سه نوبت کار در محور 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حراست از ۱۶ پست +۹ نفر سه نوبت کار در محور 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حراست 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات نگهبانی و حراست از 23 پست 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات نگهبانی و حراست از 23 پست صنعتی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حراست از 10 پست صنعتی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حراست از 10 پست صنعتی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حراست از 10 پست صنعتی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حراست از ۲۲ پست غیرصنعتی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات نگهبانی و حراست از 23 پست صنعتی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حراست 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حراست 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حراست از 10 پست صنعتی 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حراست از 23 پست 1400/10/14 1400/10/25
صفحه 1 از 105