مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5981320 مناقصه گازرسانی به روستاها 1401/09/05 1401/09/12
5981301 مناقصه تکمیل نواقصات پروژه گازرسانی به ناحیه صنعتی 1401/09/05 1401/09/09
5966563 مناقصه واگذاری تکمیل نواقصات پروژه گازرسانی 1401/08/30 1401/09/09
5959943 مناقصه واگذاری تکمیل نواقصات پروژه گازرسانی 1401/08/28 1401/09/09
5958590 مناقصه واگذاری تکمیل نواقصات پروژه گازرسانی 1401/08/28 1401/09/09
5935153 مناقصه بازسازی و تعمیرات محوطه و ساختمان ایستگاهها 1401/08/21 1401/08/25
5935148 مناقصه تعمیرات شبکه.انشعابات و تاسیسات گازرسانی 1401/08/21 1401/08/25
5911875 مناقصه گازرسانی به روستا 1401/08/14 1401/08/18
5911832 مناقصه عمومی یک مرحله ای گازرسانی به روستاهای 1401/08/14 1401/08/18
5911638 مناقصه پروژه بازسازی و تعمیرات محوطه و ساختمان ایستگاههای CGS,TBS,CPS 1401/08/14 1401/08/25
5911635 مناقصه پروژه تعمیرات شبکه، انشعابات و تاسیسات گازرسانی در سطح شهرستان 1401/08/14 1401/08/25
5909758 مناقصه پروژه تعمیرات شبکه و انشعاب و تاسیسات گازرسانی 1401/08/12 1401/08/25
5908408 مناقصه تعمیرات شبکه، انشعابات و تاسیسات گازرسانی 1401/08/11 1401/08/25
5908356 مناقصه واگذاری پروژه بازسازی و تعمیرات محوطه و ساختمان ایستگاههای CGS,TBS,CPS 1401/08/11 1401/08/25
5905590 مناقصه احداث شبکه توزیع گاز پلی اتیلن به اقطار 63 و 90 میلیمتر و به متراژ 5200 متر 1401/08/11 1401/08/18
5905337 مناقصه پروژه بازسازی و تعمیرات محوطه و ساختمان ایستگاههایCGS,TBS,CPS 1401/08/11 1401/08/25
5905316 مناقصه واگذاری پروژه گازرسانی 1401/08/11 1401/08/18
5897367 مناقصه واگذاری پروژه گازرسانی به روستای 1401/08/09 1401/08/18
5897156 مناقصه احداث شبکه توزیع گاز پلی اتیلن به اقطار 63 و 90 میلیمتر و به متراژ 5200 متر 1401/08/09 1401/08/18
5879170 مناقصه عمومی یک مرحله ای گازرسانی به حفره های خالی و ساخت و نصب انشعابات شهرستان 1401/08/07 1401/08/11
صفحه 1 از 87