مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5986193 مناقصه واگذاری امور خدمات بیمه ای (آتش سوزی ماشین آلات، مسئولیت مدنی و جامع شهروندی، تکمیل درمان، عمر و حوادث) 1401/09/06 1401/09/08
5986052 مناقصه عملیات اجرایی ساخت و تجهیز ساختمان پایش تصویری و کنترل ترافیک (شامل مصالح و دستمزد) 1401/09/06 1401/09/24
5982872 مناقصه انجام عملیات تهیه و اجرای خط کشی معابر با رنگ تک جزئی و دو جزئی و سرد محوری ممتد و منقطع 1401/09/05 1401/09/14
5981980 مناقصه انجام عملیات بهسازی میدان 1401/09/05 1401/09/14
5979114 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی حفر چاه های جذبی سطح صفر 1401/09/03 1401/09/15
5975337 مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری 1401/09/02 1401/09/10
5958485 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بهسازی میدان 1401/08/28 1401/09/14
5958481 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تهیه و اجرای خط کشی معابر 1401/08/28 1401/09/14
5956737 مناقصه انجام عملیات اجرای اسکلت خانه فرهنگ 1401/08/26 1401/09/07
5953283 مناقصه تهیه و پخش آسفالت معابر 1401/08/25 1401/09/02
5948932 مناقصه انجام عملیات بهسازی میدان 1401/08/24 1401/09/14
5948772 مناقصه انجام عملیات تهیه و اجرای خط کشی معابربا رنگ تک جزئی و دو جزئی و سرد محوری 1401/08/24 1401/09/14
5948684 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی حفر چاه های جذبی سطح صفر 1401/08/24 1401/09/15
5948246 مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری 1401/08/24 1401/09/10
5936306 مناقصه انجام عملیات احداث ساختمان الحاقی و اجرای معماری و تاسیسات سوله 1401/08/21 1401/08/30
5935254 مناقصه عملیات اجرایی اسکلت خانه فرهنگ 1401/08/21 1401/09/07
5932687 مناقصه واگذاری امور خدمات بیمه ای 1401/08/19 1401/09/08
5931159 مناقصه انجام عملیات اجرای اسکلت خانه فرهنگ 1401/08/18 1401/09/07
5929406 مناقصه خرید نیمکت های بتنی و فلزی 1401/08/18 1401/08/28
5929170 مناقصه انجام عملیات احداث پل آبرو 1401/08/18 1401/08/28
صفحه 1 از 167