مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
حذف حوضچه ها وساقه بلند کردن شیرهای خط تغذیه وشبکه 1398/11/13 1398/11/19
واگذاری تهیه کسری نقشه های ازبیلت (چون ساخت) خطوط گاز 1398/11/07 رجوع به آگهی
تهیه کسری نقشه های ازبیلت (چون ساخت) خطوط گاز سطح استان 1398/11/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه کسری نقشه¬های ازبیلت ( چون ساخت ) خطوط گاز س... 1398/11/06 1398/11/10
واگذاری مدیریت بهره برداری شهر 1398/10/30 رجوع به آگهی
گازرسانی به حفرات خالی صنایع 1398/10/30 1398/11/03
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه واگذاری مدیریت بهره برداری شهرسلفچگان قم وتوابع به بخش خصوصی 1398/10/30 1398/11/05
واگذاری مدیریت بهره برداری شهر سفلچگان شامل خدمات نگهداری و تعمیرات شبکه، ایستگاهها و حفاظت از زنگ،... 1398/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای گازرسانی به حفرات خالی صنایع مرحله 6 ( محور رحمت... 1398/10/29 1398/11/03
گازرسانی به حفرات خالی صنایع مرحله ۶ 1398/10/29 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 60