کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7861062 مناقصه خرید دیتا پروژکتور استان اصفهان 1403/01/30 1403/02/04
7860648 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید تجهیزات کمک آموزشی( اسکنر و تکثیر) جهت مدارس سطح استان استان خراسان شمالی 1403/01/30 1403/02/03
صفحه 1 از 1