مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش دو گروه از اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود در انبارهای مجتمع ها 1397/08/24 رجوع به آگهی
فروش بخشی از تجهیزات مرتبط با حمل و نقل ریلی 1397/08/23 رجوع به آگهی
فروش اقلام مازاد ضایعاتی 1397/08/22 رجوع به آگهی
فروش تعداد 28 دستگاه واگن باری سانحه دیده ضایعاتی خود موجود در ایستگاه راه آهن 1397/08/22 رجوع به آگهی
فروش 500 اصله تراولس چوبی 1397/07/25 رجوع به آگهی
فروش 500اصله تراورس چوبی 1397/07/24 رجوع به آگهی
فروش 500 اصله تراولس چوبی 1397/07/24 رجوع به آگهی
فروش اموال ـ شامل ملک کارخانه و تاسیسات منصوب در آن و لوازم اداری موجود و وسایل نقلیه 1397/07/21 رجوع به آگهی
فروش 10 دستگاه واگن مسافری پارسی 60 نفره 1397/07/16 رجوع به آگهی
دو دستگاه سوزن ریل P50 1397/07/14 1397/07/18
صفحه 6 از 70