مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک واحد مجتمع پرورش قارچ مکانیزه صنعتی آماده تولید 1398/06/12 1398/06/25
فروش میزان 12 شعیر مشاع از 48 شعیر از سه دانگ به استثنای ثمنیه عرصه و اعیان از یک قطعه باغ منعب به... 1398/06/11 1398/06/23
سه سهم از آب چاه موتور گلدشت و دو قطعه باغ مشجر پسته از چاه موتور گلدشت 1398/06/11 1398/06/24
واگذاری زمین زراعی 1398/06/10 رجوع به آگهی
واگذاری زمین زراعی 1398/06/10 رجوع به آگهی
واگذاری زمین زراعی 1398/06/10 رجوع به آگهی
واگذاری زمین زراعی 1398/06/10 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری زراعی - مساحت عرصه 7870 و ... 1398/06/10 رجوع به آگهی
واگذاری زمین زراعی 1398/06/10 رجوع به آگهی
واگذاری زمین زراعی 1398/06/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 65