مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
طرح احاله مدیریت بهره وری پارک جنگلی 1399/10/30 1399/11/07
فروش ملک حیاط مسکونی به مساحت 166 متر مربع و باغ انگوری به مساحت 1250 متر مربع و باغ انگوری به مساحت... 1399/10/20 1399/11/07
فروش شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 1500متر مربع قطعه زمین مورد نظر دارای کاربری زراعی و ... 1399/10/18 1399/11/03
فروش یک قطعه زمین زراعی به صورت سند عادی به مساحت 240 متر مربع 1399/10/18 1399/10/24
فروش 175 سهم از 1000 سهم ششدانگ یک قطعه زمین زراعی تحت پلاک 5 فرعی از 977 اصلی قطعه8 به مساحت 4000 م... 1399/10/17 1399/11/07
یک قطعه زمین شالیزاری و یک قطعه زمین بایر با کاربری مسکونی به مساحت 1392 متر مربع 1399/10/16 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک دارای مساحت عرصه 274.26مترمربع 1399/10/16 رجوع به آگهی
فروش سه دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 275مترمربع 1399/10/16 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 155 به شماره پلاک 455 مفروز از پلاک 30 1399/10/17 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین زراعی دیم دیملی به مساحت6090 مترمربع ـ زمین زراعی آبی ترنو به مساحت 860 مترمربع ـ... 1399/10/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 318