مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش تعدادی از املاک و اراضی با کاربری های مختلف 1401/02/22 1401/02/27
مزایده فروش املاک 1401/02/20 1401/02/28
مزایده فروش تعدادی از املاک 1401/02/20 1401/02/24
مزایده فروش املاک مازاد دامداری و مرغداری آپارتمان مسکونی 1401/02/19 1401/02/28
مزایده فروش دو قطعه شالیزار و سه قطعه خانه باغ و زمین برای ساخت 1401/02/19 1401/02/21
مزایده فروش املاک مازاد 1401/02/19 1401/02/24
مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز بانک 1401/02/19 1401/02/28
مزایده فروش املاک 1401/02/18 1401/02/14
مزایده یک باب خانه و محوطه دارای عرصهای به مساحت 360 متر مربع 1401/02/17 1401/02/27
مزایده فروش موازی 250 سهم مشاع از 300/000 سهم عرصه ملک بصورت یک قطعه زمین خام با کاربری کشاورزی 1401/02/15 1401/02/26
مزایده فروش یک قطعه زمین باغی (صیفی کاری) به مساحت حدود 350 مترمربع 1401/02/15 1401/02/21
مزایده فروش ملک شش دانگ عرصه به مساحت 1000 متر مربع بصورت بایر و دارای یک باب ساختمان ساخت قدیمی بمتراژ 75 متر مربع 1401/02/15 1401/02/28
مزایده فروش دامداری مساحت چهارصدوپنجاه ونه متر 1401/02/15 1401/02/26
مزایده فروش یک قطعه زمین آبی به میزان 1235 متر مربع - یک قطعه زمین آبی به میزان حدودا 920 متر مربع 1401/02/15 1401/02/26
مزایده فروش یک قطعه زمین بصورت زمین زراعی دیم 1401/02/15 1401/02/27
مزایده فروش تعداد هفت قطعه زمین 1401/02/15 1401/02/29
مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد خود 1401/02/15 1401/02/24
مزایده فروش باغ ویلا محصور دارای 1912متر مربع مساحت 1401/02/15 1401/02/26
مزایده فروش املاک مازاد 1401/02/15 1401/02/24
مزایده عمومی املاک مازاد بانک 1401/02/15 1401/02/15
صفحه 1 از 513