مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش قطعه باغ موصوف به توپی زمیسی و قطعه باغ موصوف به گل باغی و .... 1398/11/17 1398/11/28
مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با مساحت عرصه 14688 ت 1398/11/16 1398/11/28
مزایده یک قطعه زمین به مساحت 1058 متر مربع 1398/11/16 1398/11/30
فروش ملک بمساحت 4460 متر مربع 1398/11/14 1398/11/26
فروش یک قطعه زمین به مساحت200سهم مشاع از1000متر متر مربع 1398/11/10 1398/11/23
یک قطعه زمین به مساحت 1250 مترمربع و .... 1398/11/10 1398/11/28
فروش یک قطعه باغ مشجر به مساحت 800 متر مربع 1398/11/08 1398/11/30
دو سهم مشاع از شش دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1973 متر مربع از پلاک ثبتی 4 فرعی از 266... 1398/11/08 رجوع به آگهی
فروش ملک سه دانگ پلاک بخش 2139 بخش 7 به مقدار 475 مترمربع زمین کشاورزی 1398/11/08 1398/11/24
ششدانگ قطعه زمینی به مساحت 545.98 مترمربع دارای بنا به مساحت حدود 185 مترمربع 1398/11/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 121