مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری مشارکتی دندانپزشکی درمانگاه تخصصی 1397/11/14 1397/11/15
واگذاری مشارکتی درمانگاه تخصصی بیمارستان 1397/10/11 1397/10/13
واگذاری درمانگاه تخصصی بیمارستان 1397/09/28 1397/10/03
واگذاری تزریفات بیمارستان 1397/09/28 1397/10/04
واگذاری تزریقات بیمارستان 1397/09/18 1397/09/20
واگذاری تزریقات بیمارستان 1397/08/23 1397/08/24
واگذاری تزریقات بیمارستان 1397/06/07 1397/06/11
واگذاری تزریفات بیمارستان 1397/05/22 1397/05/28
واگذاری بوفه بیمارستان 1397/03/01 رجوع به آگهی
واگذاری مشارکتی درمانگاه پزشک عمومی مستقر در درمانگاه تخصصی بیمارستان 1396/10/17 1396/10/21
صفحه 1 از 2