مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری زمین به منظور راه اندازی پارکینگ عمومی 1401/02/31 1401/03/12
مزایده اجاره پارکینگ 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ ویژه تاکسی ایستگاه 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مکان پارکینگ 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پارکینگ عمومی خودروهای سبک 1401/02/29 1401/03/09
مزایده واگذاری اجاره منافع و حق بهره برداری بارانداز ویژه خودروهای باری 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره منافع و حق بهره برداری بارانداز ویژه خودروهای باری محوطه بازار بزرگ مشروطه 1401/02/29 1401/03/11
مزایده اجاره و بهره برداری از پارکینگ تاکسی ویژه ایستگاه راه آهن 1401/02/28 1401/03/04
مزایده اجاره پارکینگ 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ خودروهای شخصی 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره و بهره برداری از پارکینگ تاکسی ویژه 1401/02/27 1401/03/04
مزایده اجاره مدرسه قدیمی 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده باکاربری پارکینگ و کارگاهی و صنعتی بازسازی ونوسازی واگن 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از پارکینگ بیمارستان 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بخشی از اراضی 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری پارکینگ 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حق بهره برداری از پارکینگ 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری صنعتی - یک قطعه زمین با کاربری پارکینگ 1401/02/26 1401/03/07
مزایده واگذاری محل پارکینگ موتور سیکلت - واگذاری خدمات حمل زباله مجموعه - واگذاری محل های مدرسه و ... 1401/02/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3