کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7734113 مزایده امتیاز تلفن ثابت استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734109 مزایده تلفن دیجیتال استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734087 مزایده یک فقره سیم کارت استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734056 مزایده امتیاز تلفن ثابت استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734037 مزایده امتیاز تلفن ثابت استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734034 مزایده امتیاز تلفن ثابت استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734033 مزایده فروش سیم کارت استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
7734025 مزایده امتیاز تلفن ثابت استان تهران 1402/12/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1