کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6634845 مزایده اجاره پارکینگ استان لرستان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634645 مزایده اجاره پارکینگ غیر حاشیه ای استان خراسان رضوی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634590 مزایده اجاره پارکینگ استان خراسان رضوی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634570 مزایده اجاره پارکینگ غیر حاشیه ای استان خراسان رضوی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634569 مزایده اجاره پارکینگ های غیر حاشیه ای و اجاره پارکینگ استان خراسان رضوی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634564 مزایده اجاره پارکینگ های غیر حاشیه ای استان خراسان رضوی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634554 مزایده اجاره پارکینگ غیر حاشیه ای استان خراسان رضوی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6634550 مزایده اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ استان آذربایجان شرقی 1402/03/18 1402/03/21
6634530 مزایده اجاره پارکینگ ترافیکی استان خراسان رضوی 1402/03/18 رجوع به آگهی
6633558 مزایده اجاره پارکینگ استان لرستان 1402/03/18 1402/03/24
صفحه 1 از 1