مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5597224 مناقصه روکش آسفالت معابر روستا 1401/05/27 1401/06/02
5597213 مناقصه لکه گیری و روکش اسفالت 1401/05/27 1401/06/03
5597210 مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور 1401/05/27 1401/06/03
5597202 مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت 1401/05/27 1401/06/03
5596827 مناقصه خرید آسفالت برای معابر سواره 1401/05/27 1401/05/29
5596722 مناقصه بیس ریزی و قیرپاشی و آسفالت 1401/05/27 رجوع به آگهی
5596674 مناقصه عمومی یک مرحله ای ارتقای ایمنی سیستم راه و تونل 1401/05/27 1401/05/30
5596663 مناقصه خرید، نصب و اجراء سیستم روشنایی-بهسازی و دوبانده-بهسازی و روکش آسفالت گرم 1401/05/27 1401/06/17
5596622 مناقصه اجرای عملیات حمل، بخش و آسفالت 1401/05/27 1401/06/09
5596364 مناقصه واگذاری تراش و پخش آسفالت با دستگاه ویتگن، بادگیری با دستگاه کمپرسور باد، قیر پاشی زیر کار حاصل از دستگاه ویتکن با ماشین قیرپاش و پخش آسفالت با دستگاه فینیشر و کوبیدن و تراکم استاندارد 1401/05/27 1401/06/03
5596333 مناقصه تهیه و اجرای آسفالت به ضخامت 4 سانت شامل تهیه مصالح سنگی و پخت آسفالت 1401/05/27 1401/06/03
5596328 مناقصه عملیات اجرایی آسفالت معابر شهر 1401/05/27 رجوع به آگهی
5596286 مناقصه ترمیم و آسفالت نوارهای حفاری فاضلاب 1401/05/27 رجوع به آگهی
5596171 مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر 1401/05/27 1401/06/07
5596144 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت گرم به صورت دستمزدی (قیر رایگان) معابر شهر 1401/05/27 1401/05/30
5596142 مناقصه تراش و پخش آسفالت با دستگاه ویتکن، بادگیری با دستگاه کمپرسورباد، قیر پاشی زیر کار حاصل از دستگاه ویتکن با ماشین قیرپاش و پخش 1401/05/27 1401/06/03
5596130 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اجرای آسفالت سطح شهر 1401/05/27 1401/06/01
5596122 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای آسفالت راه روستایی 1401/05/27 1401/05/30
5596120 مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر 1401/05/27 1401/06/07
5596099 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روکش آسفالت معابر 1401/05/27 1401/05/27
صفحه 1 از 5006