کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7806684 مناقصه تکمیل مدرسه 3 کلاسه استان سیستان و بلوچستان 1403/01/16 1403/01/16
7806683 مناقصه تکمیل مدرسه 4 کلاسه استان سیستان و بلوچستان 1403/01/16 1403/01/16
7806679 مناقصه تکمیل مدرسه سه کلاسه استان سیستان و بلوچستان 1403/01/16 1403/01/16
7503422 مناقصه خرید 3 سری کارگاه کابینت سازی استان سیستان و بلوچستان 1402/10/14 رجوع به آگهی
6901686 مناقصه تکمیل مدرسه 3 کلاسه جگردان استان سیستان و بلوچستان 1402/05/22 1402/05/23
6759937 مناقصه تکمیل مدرسه 18 کلاسه استان سیستان و بلوچستان 1402/04/14 1402/04/15
6537408 مناقصه تکمیل تخریب وبازسازی مدرسه6کلاسه استان سیستان و بلوچستان 1402/02/21 1402/02/21
6537365 مناقصه احداث مدرسه یک کلاسه استان سیستان و بلوچستان 1402/02/21 1402/02/21
6537364 مناقصه احداث مدرسه 2 کلاسه استان سیستان و بلوچستان 1402/02/21 1402/02/21
6197590 مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه استان سیستان و بلوچستان 1401/11/04 1401/11/06
6197588 مناقصه تامین و تبدیل وکیوم باتوم به قیر و اجرای ایزوگام مدارس استان سیستان و بلوچستان 1401/11/04 1401/11/06
6197579 مناقصه احداث مدرسه استان سیستان و بلوچستان 1401/11/04 1401/11/06
6197485 مناقصه تامین وتبدیل وکیوم باتوم به قیرواجرای ایزوگام مدارس استان سیستان و بلوچستان 1401/11/04 1401/11/06
6197459 مناقصه تامین وتبدیل وکیوم باتوم به قیرواجرای ایزوگام مدارس استان سیستان و بلوچستان 1401/11/04 1401/11/06
6197445 مناقصه احداث مدرسه2کلاسه استان سیستان و بلوچستان 1401/11/04 1401/11/06
6197442 مناقصه احداث مدرسه یک کلاسه- احداث مدرسه2 کلاسه- احداث مدرسه2کلاسه استان سیستان و بلوچستان 1401/11/04 1401/11/06
6034107 مناقصه احداث مدرسه 2 کلاسه استان سیستان و بلوچستان 1401/09/20 1401/09/22
6033957 مناقصه احداث مدارس 2 کلاسه استان سیستان و بلوچستان 1401/09/20 1401/09/22
6033935 مناقصه احداث مدارس 2 کلاسه سنایی ومدارس یک کلاسه استان سیستان و بلوچستان 1401/09/20 1401/09/22
6033926 مناقصه احداث مدارس سه کلاسه استان سیستان و بلوچستان 1401/09/20 1401/09/22
صفحه 1 از 56