مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5984965 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حفرات خالی توسعه شبکه ..و بازسازی ونوسازی شیروشبکه و تاسیسات و رفع نشتی زیرزمینی شهرستان دماوند 1401/09/05 1401/09/12
5983990 مناقصه خرید نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه حفاظت الکترونیک یکی از ایستگاههای cgs شرکت گاز 1401/09/05 1401/09/12
5983294 مناقصه نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه حفاظت الکترونیک 2 مورد از ایستگاههای cgs 1401/09/05 1401/09/09
5979541 مناقصه مقاوم سازی ایستگاههای تقلیل فشار drs در 11 ایستگاه فلزی و بتنی 1401/09/03 1401/09/12
5978454 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای ساخت و نصب دو مورد برج تخلیه گاز ایستگاههای cgs 1401/09/02 1401/09/12
5976293 مناقصه تأمین اقلام، ساخت و نصب دو مورد برج تخلیه گاز اضطراری 1401/09/02 1401/09/09
5975815 مناقصه حفرات خالی، توسعه شبکه ، نصب انشعابات و تجهیزات ، بازسازی و نوسازی شیر و شبکه و تاسیسات و رفع نشتی زیرزمینی 1401/09/02 1401/09/12
5974685 مناقصه واگذاری خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه حفاظت الکترونیک دو عدد از ایستگاه های CGS 1401/09/02 1401/09/27
5973453 مناقصه تأمین اقلام، ساخت و نصب دو مورد برج تخلیه گاز اضطراری شهر تهران ایستگاه های CGS 1401/09/01 1401/09/09
5972147 مناقصه رایانه All In One 1401/09/01 رجوع به آگهی
5971776 مناقصه واگذاری خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه حفاظت الکترونیک دو عدد از ایستگاه های CGS 1401/09/01 1401/09/27
5971715 مناقصه خرید شیر سماوری جوشی مدفون 1401/09/01 رجوع به آگهی
5971571 مناقصه حفرات خالی، توسعه شبکه ، نصب انشعابات و تجهیزات ، بازسازی و نوسازی شیر و شبکه و تاسیسات و رفع نشتی زیرزمینی 1401/09/01 1401/09/12
5971531 مناقصه تأمین اقلام ، ساخت و نصب دو مورد برج تخلیه گاز اضطراری شهر تهران ایستگاه های CGS سوم و ایستگاه شیر 1401/09/01 1401/09/09
5970815 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه حفاظت الکترونیک یکی از ایستگاه های CGS 1401/09/01 1401/09/27
5970744 مناقصه مقاوم سازی ایستگاههای تقلیل فشارdrs 1401/09/01 1401/09/08
5969159 مناقصه شیر سماری جوشی مدفون ( سایز 8و 10 اینچ کلاس 150 و سایز 2 و 4 اینچ ) 1401/08/30 رجوع به آگهی
5969112 مناقصه رایانه All In One 1401/08/30 رجوع به آگهی
5967039 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید شیر سماوری جوشی مدفون 1401/08/30 1401/09/08
5967030 مناقصه رایانه All In One 1401/08/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 257