مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بازرسی بر عملکرد قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین جز و عمده و فوق عمده 1399/04/25 1399/04/31
انجام امور خدمات امداد،متقاضیان، مشترکین، قرائت و توزیع قبوض، نظافتچی و آبدارچی و ... 1399/04/25 1399/04/26
انجام خدمات پشتیبانی و فنی و نظارت بر پروژه های گازرسانی شبکه و انشعابات و تجهیزات وتاسیسات بهره برد... 1399/04/24 رجوع به آگهی
خدمات پشتیبانی فنی و نظارت بر پروژه های گازرسانی شبکه و انشعابات و تجهیزات و تاسیسات 1399/04/23 1399/04/28
انجام امور خدمات امداد،متقاضیان، مشترکین، قرائت و توزیع قبوض، نظافتچی و آبدارچی و ... 1399/04/23 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی انجام امور خدمات امداد ،متقاضیان،مشترکین،قرائت و توزیع قبوض ،نظافتچی و آبدارچی... 1399/04/22 1399/04/26
فراخوان ارزیابی کیفی خرید کاپشن 1399/04/22 1399/04/22
خرید کاپشن 1399/04/22 رجوع به آگهی
واگذاری بازرسی بر عملکرد قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین جز و عمده و فوق عمده 1399/04/22 1399/04/31
خرید کاپشن 1399/04/21 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 367