مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی 1398/03/05 1398/03/09
واگذاری انجام فعالیت های خدماتی و پشتیبانی 1398/02/30 رجوع به آگهی
واگذاری انجام فعالیت های خدماتی و پشتیبانی 1398/02/30 رجوع به آگهی
واگذاری انجام فعالیت های خدماتی و پشتیبانی خود در سال 1398 به صورت حجمی 1398/02/29 رجوع به آگهی
کارهای باقیمانده پروژه تکمیل عملیات اجرایی سیفون جنوب به شمال قسمت دوم شبکه اصلی پایاب سد 1398/02/29 1398/03/02
کارهای باقیمانده پروژه تکمیل عملیات اجرایی سیفون جنوب به شمال قسمت دوم شبکه اصلی پایاب سد 1398/02/28 1398/03/02
واگذاری ساماندهی مدیریت فیزیکی و الکترونیکی (اسکن و نام گذاری) اسناد موجود در پرونده چاهها 1398/02/22 1398/02/26
واگذاری ساماندهی مدیریت فیزیکی و الکترونیکی (اسکن و نام گذاری) اسناد موجود در پرونده چاهها 1398/02/21 1398/02/26
انجام خدمات ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب 1398/02/17 رجوع به آگهی
انجام خدمات ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب 1398/02/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 87