مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اصلاح مقطع خاکی کانالA از کیلومتر 400+7 تا کیلومتر 530+8 1398/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اصلاح مقطع خاکی کانال A مغان 1398/10/08 1398/10/14
آگهی تامین مالی برای طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی 1398/10/01 رجوع به آگهی
تامین مالی برای طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی 1398/09/30 رجوع به آگهی
احداث و تکمیل عملیات اجرایی شبکه درجه 2 ایستگاههای پمپاژ و تکمیل شبکه فرعی قسمت اول طرح شبکه آبیاری... 1398/09/27 1398/10/01
فراخوان ارزیابی کیفی احداث و تکمیل عملیات اجرایی شبکه درجه 2 ایستگاههای پمپاژ و تکمیل شبکه فرعی قسم... 1398/09/26 1398/10/01
اجرای عملیات اجرایی شبکه اصلی آبیاری و زهکشی و عملیات اجرای باقیمانده اجرای سامانه انتقال اراضی 1398/09/26 1398/09/30
اجرای عملیات اجرایی شبکه اصلی آبیاری و زهکشی و عملیات باقیمانده اجرای سامانه انتقال اراضی پایاب سد 1398/09/25 1398/09/30
فراخوان ارزیابی کیفی اجرای عملیات اجرایی شبکه اصلی آبیاری و زهکشی و عملیات باقیمانده اجرای سامانه ا... 1398/09/24 1398/09/30
انجام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی شبکه آبیاری و زهکشی 1398/09/05 1398/09/07
صفحه 6 از 97