مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه مقاوم سازی خطوط تغذیه ۱۰ اینچ 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید یک دستگاه فلومتر پرتابل 1400/10/28 1400/11/04
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید تصحیح کننده حجمی گاز 1400/10/28 1400/11/04
مناقصه خرید یک دستگاه فلومیتر پرتابل 1400/10/28 1400/11/04
مناقصه تجدید مقاوم سازی خطوط تغذیه 1400/10/27 1400/11/05
مناقصه مقاوم سازی خطوط تغذیه ۱۰ اینچ 1400/10/27 1400/11/05
مناقصه خرید تصحیح کننده حجمی گاز 1400/10/27 1400/11/04
مناقصه خرید یک دستگاه فلومیتر پرتابل 1400/10/27 1400/11/04
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تهیه مصالح واجرای 6500انشعاب سری وپراکنده 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 8800 متر شبکه و 4000 انشعاب پراکنده 1400/10/21 1400/10/28
مناقصه تهیه مصالح و اجرای ورودی ۳۲ ایستگاه صنعتی گاز 1400/10/21 1400/10/28
مناقصه تهیه مصالح واجرای 6500انشعاب سری وپراکنده 1400/10/21 1400/10/28
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تهیه مصالح واجرای 6500انشعاب سری وپراکنده 1400/10/21 1400/10/28
مناقصه تهیه مصالح واجرای حدود 88000متر شبکه و4000انشعاب پراکنده 1400/10/21 1400/10/28
مناقصه تهیه مصالح واجرای ورودی 32 ایستگاه صنعتی در سطح استان 1400/10/21 1400/10/28
مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 8800 متر شبکه و 4000 انشعاب پراکنده 1400/10/20 1400/10/28
مناقصه تهیه مصالح و اجرای ورودی ۳۲ ایستگاه صنعتی گاز 1400/10/20 1400/10/28
مناقصه واگذاری تهیه مصالح و اجرای حدود ۴/۵ کیلومتر خط تغذیه ۸ اینچ وحدوده ۶۰کیلومتر شبکه توزیع روستاها 1400/10/19 1400/10/26
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تهیه مصالح واجرای باقیمانده حدود 39کیلومتر شبکه توزیع روستاهای راین شامل گروه،عنبروتک،گشیشگان بالا وپایین و....اجرای حصار 1400/10/18 1400/10/22
مناقصه تهیه مصالح واجرای حدود 4/5کیلومتر خط تغذیه 8اینچ حدود 600 کیلومتر شبکه توزیع روستاهای 1400/10/18 1400/10/26
صفحه 1 از 115