مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پروژه مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی و تجاری 1400/11/06 1400/11/12
مناقصه تکمیل احداث پلها 1400/11/06 1400/11/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مشارکت در ساخت مجتمع مسکونی و تجاری گفتمان 1400/11/05 1400/11/12
مناقصه تکمیل احداث پل 1400/11/05 1400/11/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی گونمردی 1400/11/05 1400/11/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی گهردو 1400/11/05 1400/11/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مجتمع فرهنگی 1400/11/05 1400/11/09
مناقصه ادامه احداث باند دوم 1400/11/04 1400/11/05
مناقصه پروژه تکمیل سالن ورزشی 1400/11/04 1400/11/09
مناقصه تکمیل سالن ورزشی 1400/11/04 1400/11/09
مناقصه تکمیل ساختمان 1400/11/03 1400/11/05
مناقصه تکمیل مجتمع فرهنگی هنری 1400/11/03 1400/11/09
مناقصه تکمیل احداث پل 1400/11/03 1400/11/07
مناقصه تکمیل ساختمان آزمایشگاه استاندارد 1400/11/03 1400/11/05
مناقصه تکمیل ساختمان ثبت احوال 1400/11/02 1400/11/05
مناقصه احداث باند دوم 1400/10/30 1400/11/05
مناقصه اجرای عملیات تکمیل ساختمان اوقاف و سایر آیتم های مورد نیاز 1400/10/30 1400/11/05
مناقصه عملیات اجرایی تکمیل باند دوم محور 1400/10/30 1400/11/05
مناقصه تکمیل سالن ورزشی 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان آزمایشگاه 1400/10/29 1400/11/05
صفحه 1 از 72