کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7361693 مناقصه واگذاری تکمیل آماده سازی اراضی 10 هکتاری شهر استان هرمزگان 1402/09/01 1402/09/07
7361648 مناقصه تکمیل آماده سازی اراضی 10 هکتاری شهر استان هرمزگان 1402/09/01 1402/09/07
7357935 مناقصه تکمیل آماده سازی 8.7 هکتاری سردشت بشاگرد استان هرمزگان 1402/08/30 1402/09/06
7356058 مناقصه تکمیل آماده سازی 8/7 هکتاری استان هرمزگان 1402/08/30 1402/09/06
7355138 مناقصه تکمیل آماده سازی 8/7 هکتاری استان هرمزگان 1402/08/30 1402/09/06
7354630 مناقصه تکمیل آماده سازی 8.7 هکتاری استان هرمزگان 1402/08/30 1402/09/06
7271198 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مشارکت در احداث مجتمع تجاری- مسکونی الهیه 1 واقع در طرح 16.6 هکتاری الهیه جنوبی استان هرمزگان 1402/08/14 1402/08/21
7268410 مناقصه مشارکت در احداث مجتمع تجاری مسکونی استان هرمزگان 1402/08/14 1402/08/21
7246313 مناقصه تکمیل آماده سازی اراضی 8 هکتاری استان هرمزگان 1402/08/07 رجوع به آگهی
7229760 مناقصه تکمیل آماده سازی 8.7 هکتاری استان هرمزگان 1402/08/03 1402/08/09
7227908 مناقصه تکمیل آماده سازی اراضی 8 هکتاری استان هرمزگان 1402/08/02 1402/08/09
7209153 مناقصه احداث واحدهای طرح نهضت ملی مسکن استان هرمزگان 1402/07/26 1402/07/29
7209143 مناقصه احداث خوابگاه 60 واحدی هر واحد تقریبا 45 مترمربع دانشگاه استان هرمزگان 1402/07/26 1402/07/29
7201921 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه احداث خوابگاه 60 واحدی(هرواحد45 مترمربع) دانشگاه هرمزگان استان هرمزگان 1402/07/24 1402/07/29
7201817 مناقصه لیست کوتاه احداث خوابگاه 60 واحدی استان هرمزگان 1402/07/24 1402/07/29
7196527 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه احداث واحدهای طرح نهضت ملی هرمزگان بصورت مترمربعی استان هرمزگان 1402/07/23 1402/07/29
7195553 مناقصه تهیه لیست کوتاه احداث واحد های طرح نهضت مل مسکن در شهرستان های استان بصورت متر مربعی استان هرمزگان 1402/07/23 1402/07/29
7194832 مناقصه احداث خوابگاه 60 واحدی (هر واحد تقریبا 45 مترمربع) استان هرمزگان 1402/07/23 1402/07/29
7187004 مناقصه عملیات زیرسازی اراضی طرح نهضت ملی 103 هکتاری استان هرمزگان 1402/07/19 1402/07/26
7184052 مناقصه عملیات زیرسازی اراضی طرح نهضت ملی استان هرمزگان 1402/07/19 1402/07/26
صفحه 1 از 94