مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امور طراحی و چاپ جزوات آموزشی و کتاب 1400/10/28 1400/11/07
مناقصه واگذاری امور طراحی و چاپ جزوات آموزشی و کتاب سازمان 1400/10/28 1400/11/07
مناقصه انجام امور خدمات نظافت 1400/10/28 1400/11/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور طراحی و چاپ جزوات آموزشی و کتاب 1400/10/27 1400/11/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات نظافت 1400/10/27 1400/11/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرور 1400/10/26 1400/11/11
مناقصه امور انجام خدمات نظافت 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سرور 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات خودرویی 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ارائه امور پشتیبانی و نگهداری از تأسیسات ساختمان ها 1400/10/25 1400/11/03
مناقصه امور پشتیبانی و نگهداری از تاسیسات ساختمان های ستاد مرکزی 1400/10/22 1400/11/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات امور پشتیبانی و نگهداری از تاسیسات ساختمان های ستاد مرکزی سازمان بیمه سلامت ایران (ساختمان شهرک غرب، میدان آرژانت 1400/10/22 1400/11/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات خودرویی 1400/10/22 1400/11/03
مناقصه واگذاری خدمات خودرویی 1400/10/22 1400/11/03
مناقصه واگذاری ارائه خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی شبانه روزی 1400/10/04 1400/10/12
مناقصه واگذاری ارائه خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی شبانه روزی 1400/10/02 1400/10/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی شبانه روزی 1400/10/01 1400/10/12
مناقصه پروژه تامین راه اندازی و تجهیز زیرساخت فیزیکی مرکز داده 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه تأمین، راه اندازی و تجهیز زیرساخت فیزیکی 1400/09/04 1400/09/23
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه تأمین، راه اندازی و تجهیز زیرساخت فیزیکی مرکز داده بیمه سلامت استان یزد 1400/09/03 1400/09/23
صفحه 1 از 48