کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6761493 مناقصه خدمات پشتیبانی زیرساخت شبکه مرکز داده و سرویس های پایه استان تهران 1402/04/14 1402/04/19
6758426 مناقصه عمومی یک مرحله ای پشتیبانی و نگهداری مرکز داده ، زیرساختهای شبکهای ستاد مرکزی، تجهیزات سخت افزاری و سیستمهای نرم افزاری کاربران استان تهران 1402/04/13 1402/04/19
6755912 مناقصه خدمات پشتیبانی زیرساخت شبکه مرکز داده و سرویسهای پایه استان تهران 1402/04/13 1402/04/19
6577712 مناقصه خدمات پشتیبانی زیرساخت استان تهران 1402/03/02 1402/03/08
6574949 مناقصه پشتیبانی و نگهداری مرکز داده ، زیرساختهای شبکهای ستاد مرکزی، تجهیزات سخت افزاری و سیستمهای نرم افزاری کاربران استان تهران 1402/03/01 1402/03/08
6543247 مناقصه خرید پهنای باند اینترنت 765 مگابیت بر ثانیه و پهنای باند شبکه اختصاصی 1520 مگابیت بر ثانیه استان تهران 1402/02/24 1402/02/27
6535403 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سرویس پهنای باند اینترنت و پهنای باند شبکه اختصاصی استان تهران 1402/02/20 1402/02/27
6527366 مناقصه خرید پهنای باند اینترنت 765 مگابیت بر ثانیه و پهنای باند شبکه اختصاصی 1520 مگابیت بر ثانیه استان تهران 1402/02/19 رجوع به آگهی
6435244 مناقصه خرید پهنای باند اینترنت 765 مگابیت برثانیه و پهنای باند شبکه اختصاصی 1520 مگابیت برثانیه استان تهران 1402/01/22 1402/01/27
6430401 مناقصه خرید پهنای باند اینترنت 765 مگابیت برثانیه و پهنای باند شبکه اختصاصی 1520 مگابیت برثانیه استان تهران 1402/01/21 1402/01/27
6424727 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پهنای باند اینترنت 765 مگابیت بر ثانیه و پهنای باند شبکه اختصاصی 1520 مگابیت بر ثانیه استان تهران 1402/01/19 1402/01/27
6420932 مناقصه تامین خدمات پاسخگویی و راهبری مرکز 1666 استان تهران 1402/01/19 1402/01/22
6415829 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید خدمات غیرحضوری و پاسخگویی مرکز امور مشتریان استان تهران 1402/01/16 1402/01/22
6395773 مناقصه خرید پهنای باند اینترنت 765 مگابیت بر ثانیه و پهنای باند شبکه اختصاصی 1520مگابیت بر ثانیه استان تهران 1401/12/25 رجوع به آگهی
6336282 مناقصه امور پشتیبانی و نگهداری از تأسیسات ساختمان های ستاد مرکزی استان تهران 1401/12/07 1401/12/11
6326981 مناقصه فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای امور پشتیبانی و نگهداری از تأسیسات ساختمان استان تهران 1401/12/06 1401/12/11
6322744 مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات امور پشتیبانی و نگهداری از تاسیسات ساختمان های ستاد استان تهران 1401/12/03 1401/12/11
6283743 مناقصه تامین خدمات پاسخگویی و راهبری مرکز 1666 استان تهران 1401/11/26 1401/12/02
6282341 مناقصه خرید خدمات غیرحضوری و پاسخگویی مرکز امور مشتریان سازمان بیمه استان تهران 1401/11/25 1401/12/02
6278603 مناقصه تامین خدمات پاسخگویی و راهبری مرکز 1666 استان تهران 1401/11/25 1401/12/02
صفحه 1 از 52