مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی حوزه ستادی، سدهاو تاسیسات، امور و ادارات منابع آب 1397/10/22 1397/10/29
خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی حوزه ستادی، سدهاو تاسیسات، امور و ادارات منابع آب 1397/10/19 1397/10/29
واگذاری انجام عملیات رپرگذاری رودخانه و سرشاخه های آن 1397/10/08 1397/10/13
واگذاری انجام عملیات رپرگذاری رودخانه 1397/10/05 1397/10/13
احداث مقطع کنترل در ایستگاه هیدرومتری و محوطه سازی ایستگاه های تخبیر سنجی 1397/08/05 1397/08/07
احداث مقطع کنترل در ایستگاه هیدرومتری 1397/08/02 1397/08/07
پروژه انجاماحداث مقطع کنترل در ایستگاه هیدرومتری و محوطه سازی ایستگاه های تبخیر سنجی 1397/08/02 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات ساماندهی رودخانه 1397/07/24 1397/07/30
واگذاری عملیات ساماندهی رودخانه 1397/07/21 1397/07/30
حفاری و لوله گذاری تعداد 30 حلقه چاه پیزومتر در آبخوان های آبرفتی استان 1397/07/05 1397/07/09
صفحه 10 از 85