کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7353293 مناقصه واگذاری بررسی پوشش شبکه سیار نسل های 2G, 3G و 4G تلفن همراه (درایو تست) استان تهران 1402/08/29 1402/08/28
7347408 مناقصه واگذاری بررسی پوشش شبکه سیار نسل های 2G, 3G و 4G تلفن همراه (درایو تست) استان تهران 1402/08/28 1402/08/28
7304026 مناقصه خرید خدمات مشاوره برای مطالعه مولفه های فنی و اقتصادی و ابعاد راهبردی و برنامه ریزی تنظیم مقررات ارتباطی و مطالعات بین المللی استان تهران 1402/08/23 1402/08/29
7301476 مناقصه خرید خدمات مشاوره برای مطالعه مؤلفه های فنی و اقتصادی و ابعاد راهبردی و برنامه ریزی تنظیم مقررات ارتباطی و مطالعات بین المللی استان تهران 1402/08/23 1402/08/29
7299036 مناقصه خرید خدمات مشاوره برای مطالعه مولفه های فنی و اقتصادی و ابعاد راهبردی و برنامه ریزی تنظیم مقررات ارتباطی و مطالعات بین المللی استان تهران 1402/08/22 1402/08/29
7261541 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای "بررسی پوشش شبکه سیار نسل های 2G ، 3Gو 4G تلفن همراه (درایوتست)" استان تهران 1402/08/11 1402/08/16
7259064 مناقصه واگذاری بررسی پوشش شبکه سیار نسل های 2G, 3G و 4G تلفن همراه (درایو تست) استان تهران 1402/08/10 1402/08/14
7253769 مناقصه واگذاری بررسی پوشش شبکه سیار نسل های 2G, 3G و 4G تلفن همراه (درایو تست) استان تهران 1402/08/09 1402/08/14
7252733 مناقصه طراحی،خرید،نصب و راه اندازی تجهیزات سالن پایش رادیویی استان خوزستان 1402/08/09 1402/08/14
7250851 مناقصه واگذاری طراحی، خرید نصب و راه اندازی تجهیزات سالن پایش رادیویی استان تهران 1402/08/08 1402/08/14
7245783 مناقصه واگذاری طراحی، خرید نصب و راه اندازی تجهیزات سالن پایش رادیویی استان تهران 1402/08/07 1402/08/14
7110441 مناقصه خرید خدمات مشاوره برای مطالعه مولفه های فنی و اقتصادی و ابعاد راهبردی و برنامه ریزی تنظیم مقررات ارتباطی و مطالعات بین المللی استان تهران 1402/07/08 1402/07/04
7109832 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک سامانه پهبادی پایش طیف فرکانس استان تهران 1402/07/08 1402/07/15
7093641 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک سامانه پهبادی پایش طیف فرکانس استان تهران 1402/07/06 1402/07/15
7092273 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک سامانه پهبادی پایش طیف فرکانس استان تهران 1402/07/05 1402/07/15
7089996 مناقصه خرید خدمات مشاوره برای مطالعه مؤلفه های فنی و اقتصادی و ابعاد راهبردی و برنامه ریزی تنظیم مقررات ارتباطی و مطالعات بین المللی استان تهران 1402/07/05 1402/07/12
7088644 مناقصه خرید خدمات مشاوره برای مطالعه مؤلفه های فنی و اقتصادی و ابعاد راهبردی و برنامه ریزی تنظیم مقررات ارتباطی و مطالعات بین المللی استان تهران 1402/07/04 رجوع به آگهی
7038264 مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و راهبری تاسیسات (الکتریکی و مکانیکی) و آسانسورهای ساختمان استان تهران 1402/06/21 1402/06/28
7033273 مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات ( الکتریکی و مکانیکی ) و آسانسورهای ساختمان استان خوزستان 1402/06/20 رجوع به آگهی
7033218 مناقصه توسعه بخش ICT با رویکرد بازنگری در نظام تعرفه گذاری، رگولاتوری همگرا و خدمات دیجیتال، ارتقاء زیرساختها و ارزشگذاری منابع محدود استان تهران 1402/06/19 1402/06/27
صفحه 1 از 47