کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7974503 مناقصه "خرید خدمات مشاوره برای مطالعه مؤلفه های فنی و اقتصادی و ابعاد راهبردی و برنامه ریزی تنظیم مقررات ارتباطی و مطالعات بین المللی" استان تهران 1403/02/26 1403/03/01
7838173 مناقصه خرید خدمات مشاوره برای مطالعه مؤلفه های فنی و اقتصادی و برنامه ریزی تنظیم مقررات ارتباطی و مطالعات بین المللی ( انتخاب مشاور به روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت (QCBS) استان تهران 1403/01/27 1403/02/02
7836117 مناقصه "خرید خدمات مشاوره برای مطالعه مؤلفه های فنی و اقتصادی و ابعاد راهبردی و برنامه ریزی تنظیم مقررات ارتباطی و مطالعات بین المللی" استان تهران 1403/01/27 1403/02/02
7834195 مناقصه خرید خدمات مشاوره برای مطالعه مؤلفه های فنی و اقتصادی و برنامه ریزی تنظیم مقررات ارتباطی و مطالعات بین المللی ( انتخاب مشاور به روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت (QCBS) استان تهران 1403/01/26 1403/02/02
7764004 مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه امور ،نگهبانی حفاظت فیزیکی و ایمنی استان تهران 1402/12/19 1402/12/26
7760117 مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه امور نگهبانی، حفاظت فیزیکی و ایمنی استان تهران 1402/12/17 1402/12/26
7757778 مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه امور نگهبانی، حفاظت فیزیکی و ایمنی استان تهران 1402/12/16 1402/12/26
7633804 مناقصه "خرید خدمات مشاوره برای مطالعه مؤلفه های فنی و اقتصادی و ابعاد راهبردی و برنامه ریزی تنظیم مقررات ارتباطی و مطالعات بین المللی" استان تهران 1402/11/15 1402/11/21
7630302 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه امور نگهبانی، حفاظت فیزیکی و ایمنی استان تهران 1402/11/15 1402/11/18
7617949 مناقصه خرید خدمات مشاوره برای مطالعه مؤلفه های فنی و اقتصادی و برنامه ریزی تنظیم مقررات ارتباطی و مطالعات بین المللی ( انتخاب مشاور به روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت (QCBS) استان تهران 1402/11/14 1402/11/21
7610463 مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه امور نگهبانی، حفاظت فیزیکی و ایمنی استان تهران 1402/11/11 1402/11/18
7472341 مناقصه واگذاری بررسی پوشش شبکه سیار نسل های 2G, 3G و 4G تلفن همراه (درایو تست) استان تهران 1402/10/05 1402/10/11
7470547 مناقصه خرید خدمات فنی و مهندسی در حوزه معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات استان تهران 1402/10/05 1402/10/10
7470540 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای "بررسی پوشش شبکه سیار نسل های 2G ، 3Gو 4G تلفن همراه (درایوتست)" استان تهران 1402/10/05 1402/10/11
7470078 مناقصه خرید خدمات فنی و مهندسی در حوزه معاونت امور پستی ارتباطی و فناوری اطلاعات استان تهران 1402/10/04 1402/10/10
7464906 مناقصه خرید خدمات فنی و مهندسی در حوزه معاونت امور پستی ارتباطی و فناوری اطلاعات استان تهران 1402/10/03 1402/10/10
7447489 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه امور نگهبانی، حفاظت فیزیکی و ایمنی استان تهران 1402/09/28 1402/10/02
7444741 مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در زمینه امور نگهبانی حفاظت فیزیکی و ایمنی استان تهران 1402/09/27 1402/09/27
7430194 مناقصه طراحی ،خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سالن پایش رادیویی استان تهران 1402/09/21 1402/09/28
7427307 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای طراحی،خرید،نصب و راه اندازی تجهیزات سالن پایش رادیویی منطقه جنوب غرب استان خوزستان 1402/09/21 1402/09/28
صفحه 1 از 48