کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7404956 مناقصه بهره برداری تعمیر، نگهداری سرویس و بازدید دوره ای خطوط و نفت و گاز غرب پست های توزیع استان کرمانشاه 1402/09/14 1402/09/18
7390814 مناقصه تعمیر، نگهداری، سرویس و بازدید دوره ای خطوط و پست های توزیع ،فوق توزیع و فشار قوی برق استان ایلام، استان لرستان، استان خوزستان ... 1402/09/11 1402/09/18
7385377 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای آماده سازی لوکیشن چاه 3 مالکوه جهت استقرار دکل حفاری به شماره 402/740 استان لرستان 1402/09/08 1402/09/28
7381451 مناقصه خرید ساپورت بتنی پیش ساخته مسلح استان کرمانشاه 1402/09/07 1402/09/18
7365782 مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از تاسیسات و اماکن منطقه عملیاتی استان کرمانشاه 1402/09/04 1402/09/06
7359569 مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از تاسیسات و اماکن منطقه عملیاتی استان کرمانشاه 1402/09/01 1402/09/06
7350027 مناقصه تعمیر ،نگهداری ،سرویس و بازدید دوره ای خطوط و پست های توزیع، فوق توزیع استان کرمانشاه 1402/08/29 1402/09/18
7345628 مناقصه خرید ساپورت بتنی پیش ساخته مسلح استان کرمانشاه 1402/08/28 1402/09/18
7345174 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید ساپورت بتنی پیش ساخته مسلح به شماره 402/739 استان لرستان 1402/08/27 1402/09/18
7343359 مناقصه تعمیر و نگهداری، سرویس و بازدید دوره ای خطوط و پستهای توزیع،فوق توزیع و فشار قوی برق استان کرمانشاه 1402/08/27 1402/09/18
7303547 مناقصه خرید ماده بازدارنده خوردگی استان کرمانشاه 1402/08/23 1402/08/29
7299434 مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از تأسیسات و اماکن منطقه عملیاتی استان ایلام، استان کرمانشاه 1402/08/22 1402/09/06
7296227 مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از تأسیسات و اماکن منطقه عملیاتی استان کرمانشاه 1402/08/22 1402/09/06
7287545 مناقصه خرید ماده بازدارنده خوردگی جهت استان کرمانشاه 1402/08/20 1402/08/29
7276206 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات حراست از تاسیسات و اماکن در منطقه عملیاتی چشمه خوش به شماره 402/742 استان ایلام 1402/08/15 1402/09/06
7267175 مناقصه پروژه تعمیر و مرمت عایق حوضچه تبخیری نمک زدایی استان ایلام، استان کرمانشاه 1402/08/13 1402/09/01
7261618 مناقصه خرید ماده بازدارنده خوردگی استان کرمانشاه 1402/08/11 1402/08/29
7260589 مناقصه تعمیر و مرمت عایق حوضچه تبخیری استان ایلام 1402/08/10 1402/09/01
7256167 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید مواد بازدارنده خوردگی به شماره 402/736 استان کرمانشاه 1402/08/09 1402/08/29
7240348 مناقصه واگذاری خدمات غذا و اتاقداری استان تهران، استان ایلام 1402/08/06 1402/08/09
صفحه 1 از 73