مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5971461 مناقصه خرید مجموعه تیوب باندل ریبویلر حرارتی 1401/09/01 1401/09/14
5966097 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مجموعه باندل ریبویلر به شماره 401/680 1401/08/29 1401/09/14
5935081 مناقصه خدمات تأمین خودروهای سبک استیجاری 1401/08/21 1401/08/23
5928978 مناقصه خرید الکتروموتور پمپ سولزر 1401/08/18 1401/08/23
5928820 مناقصه خرید PIPE محیط ترش منطقه عملیاتی 1401/08/18 1401/08/23
5928813 مناقصه مربوط به خدمات تأمین خودروهای سبک استیجاری 1401/08/18 1401/08/23
5920167 مناقصه خرید PIPE محیط ترش منطقه عملیاتی 1401/08/16 1401/08/23
5912130 مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از تاسیسات و اماکن 1401/08/14 1401/08/17
5909513 مناقصه خرید PIPE محیط ترش 1401/08/12 1401/08/23
5909512 مناقصه خرید الکتروموتور پمپ سولزر 1401/08/12 1401/08/23
5909509 مناقصه مربوط به خدمات تأمین خودروهای سبک استیجاری در ستاد 1401/08/12 1401/08/23
5907006 مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از تاسیسات و اماکن 1401/08/11 1401/08/17
5906032 مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از تاسیسات و اماکن 1401/08/11 1401/08/17
5899105 مناقصه خدمات تامین خودروهای استیجاری سبک 1401/08/09 1401/08/23
5899097 مناقصه خرید پمپ الکتروموتور پمپ سولزر 1401/08/09 1401/08/23
5899031 مناقصه خرید PIPE 1401/08/09 1401/08/23
5867361 مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از تأسیسات و اماکن 1401/08/05 1401/08/17
5850943 مناقصه خدمات حراست از تاسیسات و اماکن 1401/08/03 1401/08/17
5774566 مناقصه خرید تجهیزات درون چاهی 1401/07/19 1401/08/01
5773419 مناقصه خرید PIPE جهت منطقه عملیاتی 1401/07/19 1401/08/01
صفحه 1 از 61