مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مواد اولیه غذایی طبخ و توزیع غذا در بیمارستان 1398/04/24 1398/04/30
مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در بیمارستان 1398/04/24 1398/04/30
نظارت بر بهره برداری کامل از سامانه مدیریت مکانیزه نگهداشت CMMS و نظارت بر حسن اجرای قرارداد نگهداشت... 1398/04/24 1398/04/30
تامین مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در بیمارستان 1398/04/24 1398/04/30
تامین مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در بیمارستان 1398/04/24 1398/04/30
مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در بیمارستان و مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا در مرکز اموزشی و... 1398/04/24 1398/04/30
واگذاری امور مربوط به تهیه مواد اولیه, طبخ و توزیع غذا و نظارت بر بهره برداری کامل از سامانه مدیریت... 1398/04/23 1398/04/30
تامین نیروی انسانی برای خدمات عمومی و پشتیبانی ( نظافت و تلفنخانه) 1398/04/18 1398/04/23
واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی بیمارستان 1398/04/16 1398/04/23
تکمیل طبقه اول ساختمان پزشکان بیمارستان 1398/04/13 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 45